Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Náplň práce komisií 2022 - 2026

Náplň práce komisií Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré:

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

• Plnenie úloh podľa zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

   funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien.

 

2. Komisia finančná, sociálna, bytová a pre zdravotníctvo

• vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, vrátane jej príspevkových a rozpočtových

  organizácií, podieľa sa na kontrolejeho čerpania;

• vyjadruje sa k návrhu zmien a k úpravám rozpočtu obce vrátane príspevkových a

  rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu obce) v príslušnom roku;

• zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré,

• vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo

  miestnych poplatkov,

• vyjadruje sa k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu rozpočtových, príspevkových organizácií

  obce a jednotlivých právnických osôb,

• vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov,

• zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,

• vyjadruje sa ku koncepčným návrhom rozvoja obchodu, spolupracuje a dáva podnety SIO,

• navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci,

• posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov

  územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o

  verejnom obstarávaní,

• posudzuje návrhy obyvateľov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a

   predkladá svoje stanoviská OZ,

• vypracúva stanoviská k problémom, o ktoré ju požiada starosta obce, OZ alebo

obyvatelia v rámci svojej pôsobnosti, v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,

• monitoruje sociálnu oblasť v obci,

• zaoberá sa a rieši sociálnu a zdravotnícku problematiku občanov obce,

• navrhuje a predkladá stanoviská k návrhom koncepcie rozvoja obce (investičné

  zámery) v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej

  služby na území  obce,

• vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce,

   organizáciami, klubmi a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociálnu a

   charitatívnu činnosť,

• vyjadruje sa k finančnej a vecnej výpomoci pre rodiny s deťmi, dôchodcov, zdravotne

   postihnutým občanom na základe žiadosti, odporúča a navrhuje opatrenia,

• vykonáva návštevy v domácnostiach pre zistenie skutočného stavu v oblasti svojej

   pôsobnosti,

• pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva

   v záležitostiach svojej pôsobnosti,

• predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti,

• v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami  

   OZ,

• plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

3. Komisia pre výstavbu, majetok, životné prostredie a verejný poriadok

 

 • prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré sa týkajú stavebného rozvoja

     obce, dopravy a územného plánovania,

 • spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných

     stanovísk k investičným zámerom na území obce;

 •  zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol

     zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním,

 • prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ , ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľným majetkom obce,
 • vyjadruje sa k návrhom na odpredaj, prenájom, výpožičku a k inému nakladaniu s nehnuteľným majetkom obce,
 • vyjadruje sa k návrhom všetkých VZN obce Spišské Bystré v oblasti svojej pôsobnosti a kontroluje ich dodržiavanie v rámci svojej pôsobnosti,
 • prerokováva návrhy majetkových účastí na podnikaní iných právnických a fyzických osôb,
 • vyjadruje sa k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpisov,
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom organizácie dopravy na území obce;
 • predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom;
 • prerokúva investičné zámery obce, podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti stavebného rozvoja obce a dopravy,
 • predkladá stanoviská k návrhom organizácie statickej dopravy, k návrhom závažnejších dopravných úprav, dopravného značenia a k vyhradeniu parkovacích miest na území obce;
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, k jej stavebným zámerom a odporúča OZ prioritné projekty;
 • vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce;
 • vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa územno-plánovacej a stavebnej činnosti obce, ako aj k záležitostiam ochrany kultúrnych pamiatok v obci a kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie;
 • vyjadruje sa k územno-plánovacej, resp. aj k stavebnej dokumentácii iných subjektov v prípadoch, keď je obec Spišské Bystré účastníkom konania;
 • v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami OZ;
 • vyjadruje sa k sťažnostiam, týkajúcich sa stavebného rozvoja obce, nakladania s  nehnuteľným majetkom obce a dopravy;
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby obce;
 • je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev;
 • podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti na miestnych komunikáciách a ochrany životného prostredia,
 • navrhuje opatrenia a pomáha pri prevencii za účelom znižovania kriminality, a priestupkov na území obce Spišské Bystré,
 • vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia;
 • kontroluje dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú verejného poriadku a užívanie verejných priestranstiev,
 • predkladá žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,
 • vypracováva koncepciu starostlivosti o zeleň v obci a jej financovanie,
 • organizuje brigády v jarnom období pre občanov, školy, prípadne škôlky. V prípade organizácii podmieňuje vyplácanie príspevkov obce preukázaním aktivity v prospech obce akou je brigáda;
 • vyvíja spoluprácu medzi členmi komisie podľa ich bydliska a obecným úradom podľa príslušných katastrálnych území obce v tom zmysle, že sa budú riešiť spoločne postrehy členov komisií,
 • pomáha zavádzať environmentálnu výchovu pre deti v školách a škôlkach a obyvateľov obce;
 • získava financie na informovanie verejnosti od mimovládnych organizácií, z fondov a grantov,
 • zapája občanov do tvorby verejného poriadku,
 • rieši odpadové hospodárstvo,
 • prerokováva priestupky na úseku verejného poriadku (rušenie nočného kľudu, obťažovanie hlukom, zápachom, pálením odpadu, zaujatia a znečisťovania verejného priestranstva, atď.) a podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci
 • prerokováva a odporúča spôsob nakladania s komunálnym odpadom na území obce,
 • prerokováva a odporúča spôsob zberu a triedenia separovaného odpadu na území obce,
 • navrhuje opatrenia a pomáha pri prevencii ochrany životného prostredia v rámci katastrálnych území obce,
 • rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat,
 • zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov,
 • vyjadruje sa k sťažnostiam týkajúcich sa nakladania s odpadom a ochrany životného prostredia;
 • spolupracuje s Obecným úradom pri riešení priestupkov v danej oblasti, osobitne pri nakladaní s odpadom a ochrane životného prostredia,
 • v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami
 • problémy v obci a ich riešenie presadzuje v obecnom zastupiteľstve.

 

4. Komisia pre školstvo, šport a kultúru

• spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce k        pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce v oblasti práce s mládežou a športu;

• spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja mládeže a športu;

• kontroluje tvorbu a náplň kroniky,

• spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na území obce, k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry mládeže a športu;

• vo svojej práci spolupracuje so školskými radami, s klubmi a s organizáciami,

• predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti – školstvo, kultúra, šport;

• plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva;

• orientuje svoju činnosť najmä na kultúrne zariadenia, športové kluby a obdobné organizácie z oblasti športu, občianske združenia a obdobné organizácie so zameraním na deti a mládež, spoločenské a vzdelávacie zariadenia obce, ktoré pôsobia na území obce Spišské Bystré;

• vyjadruje sa k návrhom prípravy kultúrnych, športových a edukačných podujatí a iných foriem spoločenských akcií v obci,

• posudzuje návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ,

• vypracúva stanoviská k problémom, o ktoré ju požiada starosta obce, OZ alebo občania,

• aktívne participuje na príprave a spracovaní obecných novín /spravodaj/,

• participuje na príprave edukačných, kultúrnych, voľnočasových a športových podujatí,

• v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dnes má meniny

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Aktuálna teplota

15.7.2024 11:07

Aktuálna teplota:

26.2 °C

Vlhkosť:

62.0 %

Rosný bod:

18.3 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:313
TÝŽDEŇ:313
CELKOM:1590710

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj