Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Zásady prenájmu

               Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a

stanovenie minimálnych cien za prenájom

nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových priestorov nasledovne:

Článok I.

Ceny prenájmu

1. Obecný úrad:         

Zasadačka

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

2,- EUR

 

Ostatné priestory

1 m2 / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

16,43 EUR

16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne, respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná užívateľovi.

2. Villa Cubach:

Veľká sála a malý salónik

Nájomné sály na jednu (1) akciu, ktorej trvanie neprekročí 24 hodín

350,- EUR * † ±

 

Veľká sála

Nájomné za jednu (1) hodinu

30,- EUR * ±

 

 

Malý salónik

Nájomné za jednu (1) hodinu

20,- EUR * ±

 

 

Izby 1 až 9

Cena za jednu (1) noc / jedna (1) dospelá osoba (od 13 rokov)

18,- EUR * ±

 

Izby 1 až 9

Cena za jednu (1) noc / jedna (1) dospelá osoba - hosť akcie

18,- EUR * ±

 

Izby 1 až 9

Cena za jednu (1) noc / jedna (1) osoba – dieťa (od 3 do 12 rokov)

14,- EUR * ±

 

* Obec je platcom DPH, náklady za služby (vodné, stočné, elektrická energia a plyn) spojené s užívaním nebytových priestorov sú obsiahnuté v cene nájmu, rovnako tak aj miestny poplatok – daň za ubytovanie.

† Prenájom nezahŕňa prenájom ostatného príslušenstva, ako sú stoly, stoličky, výzdoba a podobne, tieto budú spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka.

± Cena ostatné služby, ako napr. strava a nápoje, ktoré budú spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka.

3. Budova bývalého kina:

Sála s príslušenstvom

1 deň

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

50,- EUR

5,- EUR

 

Ostatné priestory

1 m2 / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

16,43 EUR

16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne, respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná užívateľovi.

4. Školské priestory a plochy:

Telocvičňa (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre občanov s trvalým pobytom a organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré

4,- EUR

9,- EUR

Pre ostatných žiadateľov

9,- EUR

9,- EUR

 

Telocvičňa malá (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 skupina / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

75,- EUR

 

Telocvičňa malá (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

3,50 EUR

2,50 EUR

 

Sauna

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

6,50 EUR

5,- EUR

 

Posilňovňa

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

1,- EUR

0,60 EUR

 

Školská jedáleň (bez kuchyne)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

7,50 EUR

 

Školská jedáleň (s kuchyňou)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

12,- EUR

 

Učebňa

1 skupina / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

75,- EUR

 

Multifunkčné ihrisko s umelou trávou

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Bez šatní a sociálnych zariadení

15,- EUR

0,- EUR

Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

15,- EUR

7,50 EUR

Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

15,- EUR

15,- EUR

 

Multifunkčné ihrisko tartanové

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Bez šatní a sociálnych zariadení

5,- EUR

0,- EUR

Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

5,- EUR

7,50 EUR

Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

5,- EUR

15,- EUR

4. Hasičská zbrojnica                                       

Zasadačka

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

2,- EUR

Článok II.

Výpožičky

Pre občianske združenia, športové kluby, neziskové organizácie a záujmové združenia so sídlom v obci Spišské Bystré je možné bezodplatne vypožičať: zasadačku obecného úradu, školské priestory – telocvičňu a malú telocvičňu vrátane šatní a sociálnych zariadení, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko tartanové, a to vrátane šatní a sociálnych zariadení, alebo bez šatní, učebne, hasičskú zbrojnicu – zasadačku. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpožičke.

Článok III.

Osobitné dojednania

  1. Záujemcovia o nájom, alebo výpožičku nebytových priestorov predložia písomnú žiadosť, v ktorej uvedú presný názov organizácie alebo meno nájomcu, uvedú IČO organizácie, presnú špecifikáciu priestoru a účel nájmu.
  2. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo iných technických dôvodov je prenajímateľ, respektíve vypožičiavateľ, oprávnený odmietnuť prístup k predmetu nájmu, alebo výpožičky, a to k multifunkčnému ihrisku s umelou trávou a multifunkčnému tartanovému ihrisku. V prípade pokiaľ nastane takáto situácia, má nájomca nárok na vrátenie alikvotnej časti uhradeného nájomného a nákladov spojených s užívaním priestorov.
  3. Kalkulácia nákladov spojených s užívaním priestoru (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) bude uvedená v nájomnej zmluve, alebo zmluve o výpožičke minimálne podľa vyššie uvedených sadzieb.
  4. Jednorazové poskytnutie školských priestorov a plôch podpisuje riaditeľ školy po predchádzajúcom súhlase starostu obce.
  5. Prenajímateľ, respektíve vypožičiavateľ môže v závislosti od charakteru a účelu prenájmu požadovať od nájomcu, respektíve vypožičiavateľa poskytnutie zálohy vo výške 100,-- €. V prípade poškodenia majetku obce bude náhrada škody odpočítaná zo zálohy. Ak škoda bude prevyšovať poskytnutú zálohu, nájomca, respektíve vypožičiavateľ rozdiel doplatí. Uvedené sa nevzťahuje na nájmy podľa Článku I., bod 2. týchto zásad, tu bude výška zálohy riešená samostatne v zmluve o krátkodobom nájme nebytového priestoru.
  6. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnej ceny za ich prenájom platia aj pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré dňa 28.04.2023, Uznesením č.: 3/2023/13.
  2. Dňom účinnosti týchto zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov sa rušia zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov zo dňa 16.02.2022, schválené Uznesením č. 22/2022/5.
  3. Nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené do dňa účinnosti týchto zásad o nájme a výpožičke nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov ostávajú v platnosti do ich ukončenia podľa podmienok zmluvy.

V Spišskom Bystrom dňa 02.05.2023

 

 

 

                                                                                             Mgr. Marián Luha

                                                                                                   starosta obce


Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
2
5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Dnes má meniny

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Aktuálna teplota

27.5.2024 11:05

Aktuálna teplota:

21.7 °C

Vlhkosť:

53.2 %

Rosný bod:

11.8 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:431
TÝŽDEŇ:431
CELKOM:1559856

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj