Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Požiarna ochrana

Obec  Spišské Bystré

Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

 

Požiarny poriadok obce

Spišské Bystré                                                                                                                                                                                    

Obec Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred požiarmi“) a § 36 písm. a)  a § 37 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydáva tento „Požiarny poriadok obce“.

 

ČASŤ I.

 

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou každého požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispievať na ich zdolanie.

Účelom požiarneho poriadku obce je ustanoviť povinnosti právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, fyzických osôb a hasičských jednotiek  tak, aby boli vytvorené podmienky pre ochranu života a zdravia občanov, majetku pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

 

Článok 2

OBEC

Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

 1. podieľať sa  v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnení úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
 2. zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce  na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
 3. zabezpečovať odbornú prípravu členov DHZO
 4. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
 5. vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

 

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením na úseku protipožiarnej ochrany.

 

ČASŤ II.

ÚLOHY ORGÁNOV OBCE A OSÔB POVERENÝCH ZABEZPEČENÍM OCHRANY PRED POŽIARMI V OBCI A JEJ MIESTNYCH ČASTIACH

 

Článok 3

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo tieto úlohy:

 1. zriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce ( DHZO ), vymenúva veliteľa a členov DHZO,
 2. ustanovuje preventivára požiarnej ochrany obce a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol, 
 3. stanovuje pre členov DHZO rozsah vybavenia rovnošatami, ochrannými pracovnými pomôckami a ostatnými súčasťami výstroja a vyzbroja osobných, vecných a technických prostriedkov,
 4. zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na materiálno-technické vybavenie DHZO, výstavbu, resp. údržbu hasičskej zbrojnice a zdrojov vody na hasenie požiarov,
 5. prerokúva správy o stave a plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obce,
 6. rozhoduje v odôvodnených prípadoch o úhrade výdavkov za poskytnutie pomoci pri zdolávaní požiarov,
 7. schvaľuje „Požiarny poriadok obce“  a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Článok 4

STAROSTA OBCE

Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:

 1. schvaľuje plán odbornej prípravy a previerkových cvičení DHZO,
 2. schvaľuje plán  preventívnych  protipožiarnych kontrol,
 3. schvaľuje zloženie kontrolných skupín a ich školenie,
 4. rozhoduje o vylúčení vecí z užívania a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku,
 5. rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 6. rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
 7. rozhoduje o účasti DHZO na previerkach pripravenosti,
 8. rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila  „Požiarny poriadok obce“, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú  starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

 

Článok 5

OBECNÝ ÚRAD

Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad  tieto úlohy:

 1. zabezpečuje účasť veliteľa DHZO a preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave,
 2. zabezpečuje vykonávanie previerkového cvičenia DHZO a odbornej prípravy členov DHZO,
 3. oznamuje termín vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám,
 4. vydáva oprávnenia k vykonaniu preventívnych protipožiarnych kontrol členom kontrolných skupín obce,
 5. zabezpečuje vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá starostovi obce návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, nesplnené opatrenia o odstránení nedostatkov zasiela okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru k pokračovaniu vykonania právneho stavu,
 6. zasiela na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  oznámenie o priestupku občana v zmysle zákona  o ochrane pred požiarmi,
 7. vypracováva a vedie dokumentáciu obce o ochrane pred  požiarmi,
 8. zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
 9. zasiela na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru hlásenia o požiaroch v prípadoch, keď pri  požiari zasahoval len vlastný dobrovoľný hasičský zbor obce.

 

Článok 6

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE (DHZO)

DHZO na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO plní tieto úlohy:

 1. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
 2. podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
 3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
 4. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej  techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 5. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
 6. vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

 

Článok 7

KONTROLNÉ SKUPINY

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

 1. dokumentácia ochrany pred požiarmi ,
 2. vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi ,
 3. skladovanie horľavých látok ,
 4. stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
 5. vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
 6. umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a  iných spotrebičov.

Súčasťou preventívnych  protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných  osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

 

Článok 8

PROTIPOŽIARNA ASISTENČNÁ HLIADKA

Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:

 • v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Protipožiarna asistenčná hliadka:

 • dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
 • vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

 • oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
 • oboznamujú sa  s objektom  a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 • kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
 • vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
 • preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 • upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov  bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred  začiatkom podujatia.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší  počet osôb,  budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.  Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

 

Článok 9

VELITEĽ DHZO

 

Veliteľa DHZO vymenúva do funkcie obec .

 

Veliteľ DHZO plní najmä tieto úlohy:

 1. organizuje a vykonáva odbornú teoretickú prípravu a praktický výcvik členov DHZO a vedie dokumentáciu o odbornej príprave DHZO,
 2. vykonáva najmenej jedenkrát za rok požiarno-taktické cvičenie DHZO,
 3. organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
 4. zabezpečuje skúšky vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 5. predkladá správy a informácie na rokovania obecného zastupiteľstva o stave a akcieschopnosti  DHZO  1 x ročne.

 

Článok 10

PREVENTIVÁR POŽIARNEJ OCHRANY OBCE

Preventivára požiarnej ochrany obce do funkcie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Preventivár požiarnej ochrany obce plní najmä tieto úlohy:

 1. spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch organizácií a občanov, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor,
 2. navrhuje starostovi obce zloženie kontrolných skupín, organizačne zabezpečuje ich  činnosť a vykonáva školenia kontrolných skupín,
 3. vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá obecnému úradu návrhy na vykonanie príslušných opatrení, 
 4. organizuje a podieľa sa na  preventívno-výchovnej činnosti  na úseku ochrany pred požiarmi v obci, spracúva príslušnú dokumentáciu z preventívnych  kontrol.

 

ČASŤ  III.

POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI

 

Článok 11

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB

Povinnosti fyzických osôb vymedzuje zákon Slovenskej národnej rady č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacie predpisy k nemu.

Fyzická osoba je povinná:

 1. konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvorením ohňom,
 2. dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
 3. obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené, 
 4. umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
 5. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 6. strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
 7. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
 8. zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
 9. zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
 10. umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov. 

Fyzická osoba nesmie:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 5. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 6. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

 

Článok 12

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

 

Článok 13

POMOC PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV

Každý  je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 1. vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 2. uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 3. ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
 4. poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej  jednotky  alebo  obce,
 5. na výzvu  veliteľa  zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného  riaditeľstva  hasičského a záchranného zboru, alebo  obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
 6. vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo  na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,  o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
 7. ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
 8. ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

 

Článok 14

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ, NA KTORÝCH SA ZÚČASTŇUJE VÄČŠÍ POČET OSÔB

Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje ich organizátor protipožiarne asistenčné hliadky, vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými, vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi.

Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Okresné riaditeľstvo môže pre podujatia určiť ďalšie opatrenia a v prípade ich nesplnenia môže takéto podujatie zakázať, ak nespĺňajú podmienky  ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

               

Článok 15

ÚLOHY OBCE V ČASE ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

 

ČASŤ IV.

 

Článok 16.

SPÔSOB TRVALÉHO ZABEZPEČENIA OCHRANY PRED POŽIARMI

Nepretržité zabezpečenie  ochrany pred požiarmi v obci  zabezpečuje dobrovoľný hasičský zbor obce.

V prípade ohlásenia požiaru v  ohlasovni zasahuje podľa potreby dobrovoľný hasičský zbor obce,  hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské  jednotky zvolané podľa požiarneho  poplachového plánu okresu.

 

ČASŤ V.

POČETNÝ STAV A VYBAVENIE DHZO

 

Článok 17 

POČETNÝ STAV  DHZO

Pri určovaní počtu členov DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliadala najmä na:

 1. veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
 2. na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
 3. na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
 4. na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom DHZO,
 5. na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas a nočný čas.

DHZO sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia DHZO. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v DHZO zaradení.

Zoznam členov DHZO tvorí prílohu  č. 1 tohto požiarneho poriadku.

 

Článok 18 

VYBAVENIE DHZO

Dobrovoľný hasičský zbor obce predstavuje hasičské družstvo, ktoré  je základnou organizačnou jednotkou. Skladá sa z veliteľa a  členov. Členovia DHZO sú pri činnosti v jednotke podriadení svojim veliteľom a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v hasičskej jednotke môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

 

Vo výzbroji DHZO je :

CAS 32 – T 138/148, IVECO DAILY, Motorová píla Stihl 1ks, 4 ks autonomných dýchacích prístrojov Scott, rádiostanice – E - Tech 6 ks prenosné, 2 vozidlové a 1 základňová, vysokotlakové čerpadlo HERON, plávajúce čerpadlo Vydra, protipovodňový vozík.

 

ČASŤ VI.

 

Článok 19 

PREHĽAD ZDROJOV POŽIARNEJ VODY

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.

 1. Prirodzené vodné zdroje:

a) Potok Bystrá

b) Potok Kubašok

c) Rieka Hornád

 1. Umelé vodné zdroje :

a) počet hydrantov: 4  ks

b) druh hydrantov: nadzemné

c) miesta, kde sa nachádzajú hydranty :

 • ulica Kukučínova č. d. 510 - 1 ks
 • ulica Školská, oproti škole (č.d. 398)  – 1 ks
 • ulica Hornádska  č. d. 336 – 1 ks
 • ulica Družstevná  č. d. 859 – 1 ks

 

ČASŤ VII.

 

Článok 20 

OHLASOVNE POŽIAROV A SPÔSOB VYHLÁSENIA PROTIPOŽIARNEHO POPLACHU

Úlohy ohlasovne požiarov

 1. ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu
 2. prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

 

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

 1. adresu požiaru,
 2. objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
 3. rozsah požiaru,
 4. ohrozenie osôb,
 5. prístupové cesty,
 6. meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

 

Poradové číslo

Meno a priezvisko fyzickej alebo právnickej osoby

Adresa

Telefónne číslo

1.

Obecný úrad

Michalská 394

+421 52 77 921 97

2.

Ľubomír Králik

Cintorínska 385/8

0911 117 500

 

Dôležité telefónne čísla

Meno a priezvisko

Funkcia

Adresa

Telefónne číslo

Mgr. Marián Luha

Starosta obce

Hornádska 333

0902 919 740

Martin Marušin

Predseda

Hornádska 338

0903 471 207

Ján Zeman

Veliteľ

Školská 532

0949126578

František Kundis

Člen výboru

Školská 586

0902 694 172

 

Ďalšie telefónne čísla:

 • Hasičský a záchranný zbor .. ……………………………….…............................ 150
 • Polícia ………………………………………………….................................................. 158
 • Záchranná zdravotná služba …………………………………………..................... 155
 • Elektrárne………………………………………..............................................           0800 111 567
 • Plynárne……...……………………………….................................................          0850 111 727
 • Vodárne…..………………………………….................................................           0850 111 800
 • Integrovaný záchranný systém SOS..........................................          112

 

ČASŤ VIII.

 

Článok 21 

VÝPIS Z PROTIPOŽIARNEHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.

ČASŤ IX.

 

Článok 22 

PREHĽADNÝ SITUAČNÝ PLÁN OBCE

Prehľadný situačný plán obce s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu č. 2  tohto požiarneho poriadku.

 

ČASŤ X.

 

Článok 23 

NÁHRADA  ŠKODY

Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.

 

Článok 24 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
 2. Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto Požiarneho poriadku obce.
 3. V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia nebudú dodržiavať ustanovenia tohto Požiarneho poriadku obce, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Zmeny a doplnky tohto Požiarneho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo okrem zmeny Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2, ktoré je oprávnený meniť rozhodnutím veliteľ DHZO po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu obce.
 5. Požiarny poriadok je vyvesený na webovom sídle obce, ďalej je zverejnený v hasičskej zbrojnici. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.
 6. Na tomto Požiarnom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa: 24.06.2020.
 7. Týmto Požiarnym poriadkom sa zároveň ruší Požiarny poriadok obce Spišské Bystré zo dňa 29.01.2016.

 

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – zoznam členov DHZO

Príloha č. 2  - prehľadný situačný plán obce s popisom názvov ulíc, čísiel domov, zdrojov

                       vody    a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných  plôch

 

Príloha č. 1 : 

 

Meno a priezvisko

 

 

Funkcia

1.

Zeman Ján

 

 

 veliteľ

2.

Lopušek Ján

 

 

 starší hasič

3.

Ing. Havaš Ján

 

 

veliteľ jednotky

4.

Zeman Marián

 

 

veliteľ družstva

5.

Poracký František

 

 

technik - strojník

6.

Havaš Peter

 

 

technik - strojník

7.

Jurčík Michal

 

 

technik - strojník

8.

Jurčík Ján

 

 

veliteľ družstva technik - strojník

9.

Šifra Jakub

 

 

hasič

10.

Marušin Martin

 

 

hasič

11.

Orolin Michal st.

 

 

hasič

12.

Jakubčo Marek

 

 

starší hasič

13.

Králik Michal

 

 

veliteľ družstva

14.

Kundis František

 

 

veliteľ družstva technik - strojník

15.

Ing. Havaš Miroslav

 

 

hasič

16.

Orolin Radovan

 

 

veliteľ družstva technik - strojník

17.

Chmura Pavol

 

 

starší hasič

18.

Švajka Marián

 

 

veliteľ družstva

19.

Ing. Janeček Tomáš

 

 

technik - strojník

20.

Orolin Pavol

 

 

hasič

21.

Králik Ľubomír

 

 

starší hasič

22.

Ilošvaj Gregor

 

 

hasič

23.

Orolin Ján

 

 

zástupca veliteľa, technik - strojník

24.

Králik Ľubomír st.

 

 

hasič

25.

Orolin Peter

 

 

technik- strojník

26.

Greňa Dominik

 

 

hasič

27.

Stašák Peter

 

 

zástupca veliteľa, technik - strojník


Príloha č. 2:

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
2
5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Dnes má meniny

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Aktuálna teplota

27.5.2024 12:05

Aktuálna teplota:

22.5 °C

Vlhkosť:

46.6 %

Rosný bod:

10.6 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:480
TÝŽDEŇ:480
CELKOM:1559905

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj