Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  - 2,00 eur

b)Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí  - 5,00 eur

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku  - 2,00 eur 

v cudzom jazyku - 3,00 eur j

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike -  9,50 eur

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3 

1.  Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis -  2,00 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona c. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimoúradnej miestnosti.

Položka 4 

b) Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o: b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre   3,00 eur

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držitelovi vozidla a jeho pobyte (sídle)-  5, 00 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 1) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

------------------------------------------------------------------

1) zákon č.448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách

Položka 16

Nahliadnutie do matrík za každý zväzok matrík -  2,00 eur

Položka 17

a) žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10,00 eur

Položka 18 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky -  20,00 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky -  20,00 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby -  20,00 eur

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) -  70,00 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami -  35,00 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom -  70,00 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami -  200,00 eur

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt -  200,00 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Poplatok podľa písmen f ) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmena f) až h) tejto položky, vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva ( delegujúci matričný úrad ).

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. 

-----------------------------------------------

15)§ 4 zákona č.36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Položka 38 

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný -  1,50 eur

b) mesačný -  3,00 eur

c) ročný -  7,00 eur

d) trojročný -  17,00 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu -  40,00 eur

2. pre právnickú osobu -  100,00 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby -  20,00 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom¹¹), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu  - 50,00 eur

2. na stavbu bytového domu  - 200,00 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  -  25,00 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  - 50,00 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu -  35,00eur

2. bytových domov -  100,00 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov, alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť -  30,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka -  30,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady -  30,00 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami -  50,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť -  50,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka -  50,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská -  50,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady -  50,00 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20,00 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane -  100,00 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane -  200,00 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane -  400,00 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600,00 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane -  800,00 eur

nad 10 000 000 eur -  1 000,00 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50,00 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od   poplatku   za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť,a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písmená a) a b)).

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1. právnickú osobu -  100,00 eur

2. fyzickú osobu -  30,00 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu -  50,00 eur

2. fyzickú osobu -  20,00 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu -  30,00 eur

2. fyzickú osobu - 10,00 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia -  80,00 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby -  10,00 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe  - 30,00 eur

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 10,00 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby  -  trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 -  30,00 eur

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

pre právnickú osobu-  50,00 eur

pre fyzickú osobu -  20,00 eur

3. terénnych úprav

pre právnickú osobu  -  100,00 eur

fyzickú osobu  -  20,00 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  -  100,00 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia -  20,00 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom  -  35,00 eur

2. bytový dom  -  120,00 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² vrátane -  25,00 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²  -  50,00 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  -  25,00 eur

2. bytový dom  - 50,00 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  -  20,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť -  20,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  -  20,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská  -  20,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady  -  20,00 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  -  30,00 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  -  30,00 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  - 30,00 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská  -  30,00 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  - 30,00 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) -  20,00 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane  -  60,00 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  - 120,00 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  -  250,00 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane  -  400,00 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane  -  530,00 eur

nad 10 000 000 eur  -  660,00 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmená a) a b)).

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 80 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer

1.nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 300,0  -  20,00 eur

od 300,1 do 350,0 -  30,00 eur

od 350,1 do 400,0  -  40,00 eur

od 400,1 do 500,0  -  75,00 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 cm  -  20,00 eur

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400,0  -  20,00 eur

od 400,1 do 450,0  -  40,00 eur

od 450,1 do 500,0   -  115,00 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 cm  -  20,00 eur

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je

do 12,00  -  20,00 eur

od 12,01 do 22,00 -  115,00 eur

nad 22,01  -  190,00 eur

a za každých ďalších aj začatých 5,0 m  -  55,00 eur

2. nadmerná preprava

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je

do 20,00  -  115,00 eur

od 20,01 do 30,00  -  190,00 eur

od 30,01 do 50,00  -  300,00 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 t  -  75,00 eur

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je

od 3,01 do 5,00  -  95,00 eur

od 5,01 do 10,00  - 150,00 eur

od 10,01 do 15,00  -  270,00 eur

od 15,01 do 20,00  -  380,00 eur

a za každých ďalších aj začatých 5 %  -  190,00 eur

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky

1. nadrozmerná preprava  -  190,00 eur

2. ostatné prípady  -  380,00 eur

c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozdila alebo jazdnej súpravy neprekročí 60t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

d) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

e) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu - 115,00 eur

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu -  230,00 eur

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov

2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1.  -  570,00 eur

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2.  - 1150,00 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu  za nadrozmernú prepravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú prepravu, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2 posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide
3.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 % do 6 %..... sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.1
od 6,01 % do 9 %..... dvojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1
nad 9,01 %..... trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1
3.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 % do 6 %..... sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.2
od 6,01 % do 9 %..... dvojnásobok sadzbyurčenej podľa písmena a) bodu 2.2
nad 9,01 %..... trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.2
Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3.1 a 3.2.

4. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery /písmeno a) bod 1/, sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode (1.1 až 1.3).

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave, s výnimkou návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.

10.Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.

11.Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť25), 25a) poplatok s určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12.Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a),c) alebo d) ešte sadzba podľa písmena b).Pri poplatku vyberanom podľa Splnomocnenia bodu 2 sa sadzba podľa písmena b) pripočíta len raz a to len vtedy, ak má cestný správny orgán preukázané, že k tranzitu došlo.

13.Poplatky podľa písmena e) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

14. Poplatok podľa písmena d) sa použije, ak dopravca preukáže, že nie je technicky možné znížiť hmotnosť prepravy ani použiť iný spôsob prepravy a že zaťažiteľnosť mostov a nosnosť vozoviek overená štatistickým posúdením umožní realizáciu prepravy.
15. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena c) alebo d) a meraním hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, takáto preprava sa posudzuje ako preprava bez povolenia na zvláštne užívanie.
16. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena e) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti  -  75,00 eur

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti  -  55,00 eur

Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 81

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií  -  50,00 eur

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

c) miestnych komunikácií  -  80,00 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83 

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií  -  70,00 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií -  40,00 eur

Položka 84 

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu  -  40,00 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti -  30,00 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25af znejú:

24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z. O najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

25) Bod 2 prílohy č.1 k nariadeniu Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.

25a) Bod 3 prílohy č.1 k nariadeniu Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Položka 140

a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj  -  1 500, 00 eur

c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode  -    200,00 eur

f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie - 100,00 eur

Položka 143 

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a)  -  9,50 eura

b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa) ....................... 3,00 eurá

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ  -  1,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Položka 144 

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra  -  9,50 eur

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)  - 16,50 eur

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a)  -  9,50 eur

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania8) -  9,50 eur –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)  
1. fyzická osoba  - 10,00 eur  
   
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou - 100,00 eur  
Oslobodenie  
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.  
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.  
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

 

36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 162

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie  nepodlieha stavebému konaniu 38e)

38e) - §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z.

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
1
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Dnes má meniny

Meniny má Václav, Chariton, Kariton, Václava

Aktuálna teplota

28.9.2023 03:48

Aktuálna teplota:

9.3 °C

Vlhkosť:

85.1 %

Rosný bod:

7 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

od 27.6.2023 do 4.07.2023

 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:259
TÝŽDEŇ:1563
CELKOM:1384935

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj