Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Obecný úrad

Postavenie obecného úradu a prednostu obecného úradu je vymedzené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

§ 16

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

...

 

§ 17

Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

 

Prednosta obecného úradu

JUDr. Juraj Peťko
Tel.č.:   052/779 21 97
Mob.č.: 0901 919 746
e-mail:  prednosta@spisskebystre.sk

 

Jana Kiktová
Tel.č.:   052/779 21 97
Mob.č.: 0902 919 745
e-mail:  obec@spisskebystre.sk

 

 • príprava rokovaní obecného zastupiteľstva
 • zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií na internetovej stránke obce (zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, dokumenty súvisiace s obecným zastupiteľstvom a pod.), v CRZ, 
 • evidencia zmlúv
 • zverejňovanie rôznych oznamov a informácií na internetovej stránke obce, na vývesnej tabuli obce, formou SMS spravodaja
 • evidencia objednávok
 • nájomné zmluvy na byty vo vlastníctve obce
 • spracováva evidenciu nájomných bytov, prípravu zmluvných vzťahov
 • agenda súvisiaca s civilnou obranou
 • agenda súvisiaca s PO a BOZP
 • administratívna agenda v súvislosti so zabezpečením aktivačnej činnosti menších obecných služieb
 • zastupovanie v prípade neprítomnosti príslušných zamestnancov a to najmä: pokladňa,  povolenie na predaj, evidencia pošty  (došlej a odoslanej), osvedčovanie podpisov a listín, agenda matriky, evidencia obyvateľov obce, evidencia budov, vydávanie  rybárskych lístkov, register adries, agenda knižnice, hlási oznamy v miestnom rozhlase, pripravuje občerstvenie pre  návštevy starostu, sleduje maily obce a webovú stránku obce a pod.

 

Mgr. Marta Krajčová
Tel.č.:   052/779 21 97
Mob.č.: 0902 919 743
e-mail:  dane@spisskebystre.sk

 

 • evidencia došlej a odoslanej pošty
 • sleduje vymeškané hodiny záškolákov na základe hlásení školy, prijíma opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi
 • agenda v súvislosti s trhovým predajom
 • dane a poplatky (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie automaty, poplatok za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady), správne poplatky
 • stočné
 • evidencia hrobových miest, nájomné zmluvy na hrobové miesta, poplatky za nájom hrobového miesta
 • evidencia  podnikateľských subjektov a prevádzkach na území obce
 • povolenia na záber verejného priestranstva
 • súhlasy alebo záväzné stanoviská k podnikateľskej alebo inej činnosti právnických alebo fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 • zastupuje v prípade neprítomnosti príslušných zamestnancov a to najmä: agenda matriky, osvedčuje podpisy a listiny, hlási oznamy v miestnom rozhlase, pripravuje občerstvenie pre  návštevy starostu, sleduje maily obce a webovú stránku obce a pod.

 

Ingrid Stachová
Tel.č.:   052/779 21 97
Mob.č.: 0902 919 742
e-mail:  ekonom@spisskebystre.sk

 

 • účtovníctvo obce
 • evidencia dotácií – prijímaných a poskytovaných
 • fakturácie
 • záverečný účet obce, hodnotiaca správa,  monitoring hospodárenia
 • spracovávanie výkazov v súvislosti s rozpočtom a opatreniami ministerstva financií
 • agenda v prenesenom a originálnom výkone k ZŠ a MŠ vo vzťahu k financovaniu
 • evidencia majetku
 • personálna a mzdová agenda
 • evidencia zmlúv
 • zastupovanie v prípade neprítomnosti príslušných zamestnancov a to najmä: pokladňa,  povolenie na predaj, evidencia pošta (došlej a odoslanej), osvedčovanie podpisov a listín

 

Mgr. František Kováčik
Tel.č.:   052/779 21 97
Mob.č.: 0911 741 740
e-mail:  kultura@spisskebystre.sk

 

 • organizačne zabezpečuje kultúrne, spoločenské, športové akcie obce
 • koordinuje jednotlivé organizácie (kluby, spolky, združenia, neziskové org. a pod.) v obci za účelom zabezpečenia jednotlivých  akcií
 • vyhľadáva a spracováva žiadosti o grantovú podporu na zabezpečenie jednotlivých akcií
 • zabezpečuje vydávanie a distribúciu obecných novín, zodpovedá za obsahovú náplň novín, vystavenie objednávky do tlačiarne, zodpovedá za zasielanie povinných výtlačkov príslušným orgánom
 • vedie obecnú knižnicu
 • podieľa sa na vedení účtovníctva obce podľa platných právnych predpisov
 • vyhotovuje a eviduje odberateľské faktúry
 • eviduje dodávateľské faktúry
 • pripravuje zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
 • vykonáva vyúčtovanie spotreby PHM služobných motorových vozidiel, vozidiel DHZO
 • vedie evidenciu majetku obce, pripravuje a zodpovedá za zabezpečenie inventarizácie majetku
 • spracováva evidenciu nájomných bytov, prípravu zmluvných vzťahov

 

Mgr. Jarmila Kundisová
Tel.č.:   052/779 21 97
Mob.č.: 0902 919 741
e-mail:  matrika@spisskebystre.sk

 

 • matrika (úkony súvisiace s narodením, úmrtím, sobášom, vydáva rôzne potvrdenia v súvislosti s uvedenou agendou matriky)
 • overovanie podpisov a osvedčovanie listín
 • príjem žiadosti o výpis a odpis z registra trestov
 • evidencia obyvateľov obce (prihlásenie na pobyt, odhlásenie z pobytu, zmeny pobytu v obci, zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka)
 • evidencia budov (rozhodnutia o určení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla)
 • sociálna starostlivosť o rodinu, deti, ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov a občanov, ktorí potrebujú pomoc v hmotnej núdzi
 • koordinácia opatrovateľskej služby
 • rozhodnutia o určení výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v súlade s platnými právnymi predpismi
 • evidencia odpadov
 • evidencia chovateľov včiel
 • vydávanie  rybárskych lístkov
 • evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov (osvedčenia SHR)
 • register adries

 

Mgr. Júlia Králiková
Tel.č.:   052/779 21 97
Mobil.: 0901 919 747
e-mail: tsp@spisskebystre.sk

 

 • vykonáva odbornú prácu s jednotlivcom, rodinou, skupinou v ich prirodzenom prostredí, resp. teréne a komunitou
 • aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov
 • odborne posudzuje životnú situáciu človeka
 • nachádza riešenia náročných životných situácií pre jednotlivcov a rodiny, odkázaných na pomoc
 • poskytuje základné informácie v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby
 • vytvára dohodu o vhodnej sociálnej intervencii a pláne ďalších krokov riešenia sociálneho problému klienta
 • v záujme klienta spolupracuje s ďalšími odborníkmi a inštitúciami
 • pracuje s intervenciami a metódami sociálnej práce
 • poskytuje pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí
 • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti
 • orientuje sa v prostredí danej lokality, rozpoznáva v ňom zmeny a pracuje s nimi
 • sleduje aktuálne platnú legislatívu/právny rámec
 • zaujíma nehodnotiaci postoj k človeku, vie empaticky komunikovať s klientom
 • udržiava a rozvíja kontakty s prirodzeným sociálnym prostredím klienta
 • koordinuje potrebné sociálne, pedagogické, psychologické, zdravotné a iné služby v záujme klienta
 • vedie záznamy o priamej práci s klientom v papierovej alebo elektronickej forme, vedie pracovný výkaz a terénny denník, vypracováva mesačné správy
 • koordinuje pracovné aktivity s vedením obce a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a v spolupráci s nimi citlivo pristupuje k riešeniu diskriminácie a znevýhodňovania
 • Identifikuje dostupné zdroje v danom prostredí potrebné k dosiahnutiu cieľov, posudzuje riziká, pracuje so sieťovaním a koordinuje zdroje ako aj iniciuje zmeny v záujme cieľovej skupiny, realizuje opatrenia v oblasti primárnej prevencie
 • metodicky vedie terénneho pracovníka, pomáha terénnemu pracovníkovi s vedením prípadu, zaškoľuje nových terénnych pracovníkov
 • spolupracuje s koordinátorom/riadiacim pracovníkom
 • priebežne sa vzdeláva a udržiava si odbornú spôsobilosť
 • pripravuje sa a pracuje na supervízii a intervízii

 

Bc. Paulína Orolínová
Tel.č.:   052/779 21 97
Mobil.: 0901 919 747
e-mail: tsp@spisskebystre.sk

 

 • vykonáva odbornú prácu s jednotlivcom, rodinou, skupinou v ich prirodzenom prostredí, resp. teréne a komunitou
 • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov
 • poskytuje informácie k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb
 • informuje o iných formách pomoci (napr. dávky v hmotnej núdzi), aktivitách a  možných zdrojoch pomoci
 • poskytuje informácie o základných právach a povinnostiach človeka a o možnostiach využívania bežne dostupných zdrojov, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu alebo závislosti na poskytovanej službe
 • poskytuje informácie o možnostiach sociálnej pomoci a podpory členov rodiny ako aj v zmysle vzbudenia záujmu o riešenie ich situácie
 • sprevádza klientov, pripravuje stretnutia s rodinami klientov
 • približuje kultúrny kontext lokálnej komunity a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka
 • vedie záznamy o práci s klientom v papierovej alebo elektronickej forme
 • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie
 • konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia
 • spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce
 • riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka
 • priebežne sa vzdeláva a udržiava si odbornú spôsobilosť

 

Ing. Tomáš Bruk
Tel.č.:   052/779 21 97
e-mail:  obec@spisskebystre.sk

 

 • činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku stavebného poriadku – pôsobnosť stavebného úradu a to najmä:
 • všetky druhy konaní podľa stavebného zákona (okrem územného plánu) vrátane všetkých súvisiacich úkonov (výzvy, prerušenia, oznámenia)
 • územné rozhodnutia, zmeny územných rozhodnutí
 • stavebné povolenia, rozhodnutia o predĺžení stavebného povolenia
 • rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením
 • oznámenia k ohláseniu drobných stavieb a udržiavacích prác
 • kolaudačné rozhodnutia
 • rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby
 • dodatočné povolenia
 • rozhodnutia o odstránení stavieb
 • rozhodnutia o nariadení zabezpečovacích prác
 • rozhodnutia o priestupkoch a správnych deliktoch
 • rozhodnutia o povolení informačných, reklamných a propagačných stavieb
 • štátny stavebný dohľad na stavbách
 • povolenia na uskutočnenie vodných stavieb a dopravných stavieb, ktorých povoľovanie je v kompetencii obce vrátane všetkých súvisiacich úkonov
 • vydávanie stanovísk, rozhodnutí, vyjadrení ako dotknutý orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov potrebné najmä pre rozhodovanie stavebného úradu z pohľadu zákona o ochrane ovzdušia, zákona o ochrane prírody,  zákona o pozemných komunikáciách, zákona o cestnej doprave a to najmä:
 • malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • výruby stromov
 • cestný správny orgán pre miestne komunikácie, vjazd a výjazd
 • rozhodnutia o povolení výrubu stromov nesúvisiacich v výstavbou

 

Jaroslav Harhovský
Tel.č.:   052/779 21 97
Mob.č.: 0902 919 744
e-mail:  obec@spisskebystre.sk

 

 • správa cintorína a domu smútku
 • správa budov (údržba)
 • koordinátor MOS
 • vodič

 

Kultúrny dom Villa Cubach

Viera Jakubčová
Mobil: +421 903 566 828
E-mail: rezervacia@villacubach.sk

 

Zodpovedná osoba 

Zákon č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 45

Postavenie zodpovednej osoby

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vykonávala činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov.

(2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 potrebnú súčinnosť; najmä sú povinní jej poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí.

(3) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh podľa § 46 nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať za výkon jej úloh podľa § 46. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa § 46 priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa alebo štatutárnemu orgánu sprostredkovateľa.

(4) Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.

(5) Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.15)

(6) Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti ako podľa § 46; prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby žiadna z takýchto iných úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov.

§ 46

Úlohy zodpovednej osoby

(1) Zodpovedná osoba najmä

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,

e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

(2) Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

E-mail: osobneudaje@spisskebystre.sk

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
2
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnes má meniny

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Aktuálna teplota

20.6.2024 18:06

Aktuálna teplota:

22.6 °C

Vlhkosť:

59.7 %

Rosný bod:

14.4 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:587
TÝŽDEŇ:1966
CELKOM:1576547

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj