Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Činnosť a história

Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie občanov. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemena a nižšie zootechnické jednotky.

Odborne riadenie takejto chovateľskej činnosti je súčasne príspevkom Slovenského zväzu chovateľov k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia. Členom ZO sa môže stáť každý, kto dovŕšil 18 rokov veku a súhlasí s poslaním a úlohami zväzu vyjadreným stanovami SZCH. Individuálne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena a zaplatení členského príspevku. Podmienkou členstva mladého chovateľa do 15 roku veku je súhlas jeho zákonného zástupcu.

 

Úlohy a ciele Slovenského zväzu chovateľov

Vytváranie podmienok pre rozvoj odbornej chovateľskej činnosti v nadväznosti na osvedčené tradície v chovateľstve a na výsledky nových vedeckých poznaní. Sústavnou organizačnou, odbornou, osvetovou, propagačnou a výchovnou činnosťou zvyšovať odborné vedomosti členov.

Zabezpečovanie cieľavedomej riadenej plemenitby zvierat, zvyšovať úroveň súčasných plemien, šľachtiť a uznávať nové plemená, zlepšovať exteriér a úžitkové vlastnosti chovaných zvierat.

Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich označenie (tetovanie, obrúčkovanie, značkovanie, čipovanie), zriaďovať a usmerňovať registrované kontrolné chovy (kmeňové, plemenné, rozmnožovacie, šľachtiteľské, výskumné a regeneračné), zakladať a viesť plemenné a registračné knihy a záznamy, podľa platných právnych noriem.

Vykonávať kontrolu a testovanie úžitkových vlastností u drobných hospodárskych zvierat.

Spolupráca s vedeckovýskumnými, veterinárnymi a plemenárskymi organizáciami za účelom sústavného rozvoja chovu zvierat, zachovania ohrozených zootechnických jednotiek a zoologických druhov a poukazovania na problémy ich ohrozenia.

Vychovávanie odborne spôsobilých posudzovateľov zvierat, poskytovať členom cestou príslušných komisií zväzu odborné rady.

Získavanie mládeže pre chovateľstvo a vytváranie podmienok pre činnosť mladých chovateľov v rámci zväzu, spolupráca so školami a mládežníckymi organizáciami.

Propagovanie chovateľskej činnosti na verejnosti, usporiadanie výstav, súťaží, chovných výberov a zvodov, uverejňovanie odborných článkov v časopisoch, vydávanie informačných spravodajov a pod.

Starostlivosť o ochranu genofondu druhov a plemien zvierat, zvláštnu pozornosť venovať ochrane genofondu národných a málopočetných plemien zvierat.

Spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, s právnickými osobami a fyzickými osobami za účelom rozvoja chovateľskej, osvetovej a výstavníckej činnosti.

Podieľanie sa formou samozásobenia na produkcii potravinových a úžitkových komodít z chovu domácich zvierat (kožky, vlna, srsť, perie, vajcia, mlieko, maslo a mäsové výrobky).

Organizovanie predaja plemenných a chovných zvierat.

Vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu poslania zväzu, vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu resp. z fondov EÚ. 

Zabezpečovanie administrácie podporného mechanizmu v sektore pôdohospodárstva.

Presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery zvierat, aktívne prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia, viesť členov k tomu, aby svojou činnosťou zvyšovali starostlivosť o životné prostredie.

 

Stručná história organizácie

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Spišskom Bystrom bola založená v roku 1969. 

Zakladajúci výbor pracoval v zložení:

Predseda: Michal Greňa /od Drongy/

Tajomník: Anna Keďuchová /z výboru/

Pokladník: Ján Bukovinsky /od Andriša/

Revízna komisia: Michal Králik

V tom čase mala základná organizácia približne 30 členov, ktorí sa venovali chovu čistokrvných plemien hydiny a králikov. Významní členovia v tom čase boli Michal Greňa, Michal Lipták, Michal Králik, Anton Kubov, Pavol Vitko, Anna Keďuchová, Ján Bukovinský, Michal Šeliga a ďalší chovatelia. Po Michalovi Greňovi funkciu predsedu vykonával Michal Lipták a po ňom Štefan Bendík. Pred rokom 1989 bol predseda ZO SZCH zároveň aj poslancom MNV v obci.

Významné akcie v tom čase:

Na rozmnožovanie čistokrvných plemien hydiny bola pre potrebu základnej organizácie zakúpená elektrická liaheň o kapacite 1000 ks vajec. Liahnutie čistokrvných kurčiat a zároveň aj ich predaj od r.1975 zabezpečoval liahniar člen ZO Pavol Vitko /od Šmykni/. Okrem liahnutia čistokrvných kurčiat niektorí členovia chovali čistokrvné králiky, ktoré odkupovalo BRANKO Nitra. Výbor ZO zabezpečoval pre svojich členov na kŕmenie zvierat lacnejšie krmivo, na ktoré boli určité dotácia od štátu. Chovatelia Michal Lipták, Michal Šeliga, Michal Greňa a ďalší vystavovali svoje zvieratá plemenných kohútov a čistokrvné králiky rôznych plemien na výstavách v Poprade, Starej Ľubovni a Ľubici kde dosahovali pekné úspechy.

Aktivity súvisiace s dianím v obci:

Členovia ZO sa zúčastňovali osláv SNP na Koľvači a pri pamätníku neznámeho partizána v Bystrom, kde položením venca si uctili pamiatku padlých partizánov v druhej svetovej vojne. V letných mesiacoch výbor ZO každoročne zorganizoval pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov posedenie v prírode pri kotlíkovom guľáši. Popri chovateľskej činnosti sa členovia ZO zapájali aj do brigádnickej činnosti v obci. Pomáhali pri výstavbe telocvične  ZDŠ. Taktiež na miestnom JRD pomáhali pri zbere slamy alebo pri kosení neprístupných trávnatých plôch kde sa nedostala technika.

 

Súčasnosť organizácie:

Výbor ZO pracuje od roku 1991 v tomto zložení:

Predseda: Ing., Bc. Eduard Šelleng, ktorý vykonáva aj funkciu tajomníka oblastného výboru SZCH v Poprade

Tajomník: 

Pokladník: Jozef Halas

Predseda KK: Jaroslav Fajtl, pred ním bol dlhé roky predsedom RK Michal Králik.

V súčasnosti má základná organizácia 13 členov. Pokles členskej základne bol výrazne zaznamenaný po roku 1991 kedy boli zrušené štátne fondy krmív pre drobnochovateľov. Veľa takých členov, ktorí boli v ZO len pre lacnejšie krmivo z nej vystúpili. Niektorí členovia zomreli a už nie sú medzi nami. V dnešnom období kedy mládež sedí pri počítačoch je ťažko získať nových členov a hlavne mladých chovateľov. Zaslúžilú robotu v tejto oblasti robí Ľubo Orolín, ktorý má pod patronátom skupinku deti, ktoré majú záujem o chovateľstvo hlavne o chov králikov. Dnes medzi základné aktivity väčšiny členov organizácie je chov čistokrvných plemien. A chovov hrabávaj hydiny  a donedávna aj vodnej hydiny. Členovia ,,A“ chovov chovajú tieto plemená E. Šelleng a J. Knežník Sasex svetla , J. Fajtl a Š. Čižmárik Amroks , Ľ. Orolín Maranská medenokrká  a M. Skokan Wyandotka zdrobnela.

Ďalšia skupinka chovateľov sa venuje chovu čistokrvných plemien králikov B. Barilla novozélandský biely  nemecký obrovitý strakáč čierny , Ľ. Orolín novozélandský červený  a J. Králik novozélandský biely .

 

Všetci menovaní chovatelia vystavujú svoje zvieratá  na oblastných výstavách, ktoré sa konali v Poprade, Štrbe, Joviciach a Letanovciach, ale aj na iných výstavách v rámci nášho kraja a tak reprezentujú obec Spišské Bystré. V minulosti sme sa zúčastnili aj na Celoslovenskej výstave a Európskej výstave, ktoré sa konali v Nitre. Výsledkom dobrej chovateľskej činnosti sú získané ocenia víťaz výstavy alebo čestná cena, ktorú už majú chovatelia J. Šedivý, J. Fajtl, Š. Čižmarík, Ľ Orolín, B. Barilla, E. Šelleng. Každoročne chodíme aj s rodinnými príslušníkmi na celoslovenskú výstavu do Nitry kde sa snažíme si nakúpiť zvieratá na zmenu genofondu do plemenitby ďalších chovov. Za svoju aktívnu chovateľskú činnosť boli viacerí naši členovia/ E. Šelleng, M. Králik, P. Vitko, J. Šedivý ocenení vyznamenaniami vzorný chovateľ, zlata, strieborna a bronzová plaketa za rozvoj chovateľstva SR, ktoré udeľuje Republiková rada Slovenského zväzu chovateľov v Bratislave. Ďalšou významnou chovateľskou činnosťou aj v dnešnej ťažkej dobe, kedy na trhu je veľa konkurencie  v predaji kurčiat je liahnutie čistokrvných kurčiat plemien Sasex svetla, Amroks, Hempšír, Maranská medenokrká. Násadové vajíčka do liahne poskytujú E. Šelleng, J. Fajtl, J. Knežník, Š. Čižmárik a Ľ. Orolín. Liaheň od roku 1991 plných 23 rokov obsluhoval liahniar Ján Šedivý. Za toto obdobie liaheň vyprodukovala cca 50 000 kurčiat, ktoré si zakúpili chovatelia v rámci celého Prešovského kraja. Proces liahnutia a príprava hydiny na liahnutie je v dnešnej dobe veľmi finančne nákladné a preto sme vďační za to, že obec nám svojím finančným darom pomáha pokračovať v tejto činnosti. Okrem liahnutia čistokrvných kurčiat chovatelia vyprodukujú pre svoju potrebu, ale aj pre svoje rodiny množstvo konzumných vajec, hydinového a králičieho mäsa. Okrem tejto činnosti liahniar Ján Šedivý zabezpečil pre občanov obce na chov mäsové typy morky a kurčiat. Naša organizácia aj keď počtom členov malá sa aktívne zapája do diania v obci organizovali sme propagačné výstavy pri MDD r.2012 a dni obce r.2004, r.2014, zúčastňujeme sa súťaže vo varení guľášu, ktorú organizuje  MO SČK. Pre občanov obce sme organizovali 10 rokov ples Kurkárov, ktorý mal vysokú kultúrnu úroveň. Pokračujeme v dlhoročnej tradícii stretnutí s rodinnými príslušníkmi pri guľáši v prírode. Bohužiaľ, nakoľko členská základňa nám starne je čoraz menej aktivít, ktoré organizujeme a ktorých sa zúčastňujeme no dúfam, že sa to časom zmení a do chovateľstva príde nová mladá krv.

 

Spracoval: Ing, Bc. E. Šelleng, predseda ZO

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dnes má meniny

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Aktuálna teplota

15.7.2024 09:07

Aktuálna teplota:

23.9 °C

Vlhkosť:

75.6 %

Rosný bod:

19.4 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:256
TÝŽDEŇ:256
CELKOM:1590653

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj