Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Komunálny odpad

Systém nakladania s komunálnym odpadom, vrátane triedeného zberu v obci Spišské Bystré

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce Spišské Bystré firma Brantner  Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad na základe uzatvorenej  zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom   hospodárstve.

Pôvodca komunálneho odpadu a  drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho odpadu a  drobného stavebného odpadu je povinný nakladať, alebo  inak s nimi zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.) a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  Obce Spišské Bystré č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a VZN č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 .

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb (§ 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.).

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§ 80 ods. 4 zákona  č. 79/2015 Z. z.).

Obec Spišské Bystré určuje na zber zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby:    KUKA 110  l a 120 l; KUKA 240 l a BOBR 1100 l. Nádoby 240 l a 1100 l nie sú určené pre rodinné domy. Interval vývozu zberných nádob na komunálny odpad je 1krát za 2 týždne.

Triedený zber komunálnych odpadov

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť,  pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov (§ 80 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.).

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný  druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov (§ 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.).

Plasty a kovové obaly

Do plastov patria najmä: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše a iné. Do plastov nepatria najmä: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah. Do kovov nepatria najmä: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Obec Spišské Bystré určuje na zber plastov; žlté polyetylénové  vrecia o objeme 90 litrov,  BOBR 1100 l. Interval vývozu plastov je  min. 1krát za mesiac.

Sklo

Do skla patria najmä: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre. Do skla nepatria najmä: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami).

Obec určuje na zber skla: zelené polyetylénové vrecia o objeme 90 l, BOBR 1100 l. Interval vývozu zberných nádob na sklo je 6krát za rok.

Papier

Do papiera patria najmä: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, katalógy,  plagáty, pohľadnice, baliaci papier. Do papiera nepatria najmä: samo prepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal.  Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

Obec určuje na zber papiera: modré polyetylénové vrecia 90 l, BOBR 1100 l. Interval vývozu zberných nádob na papier je 8krát za rok.

Elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov. Elektroodpad tvoria najmä televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, osobe oprávnenej na zber elektroodpadu v čase  podľa obcou vyhláseného  harmonogramu zberu. Zber elektroodpadov z domácností sa na území obce zabezpečuje aj mobilným zberom.

Prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory

Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité prenosné batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých prenosných batérií alebo osobe oprávnenej na ich zber. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na území obce zabezpečuje aj mobilným zberom, podľa obcou vyhláseného harmonogramu.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

Jedlé oleje a tuky

Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Použitý vychladený jedlý olej a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvorenej nádobe - plastovej priehľadnej fľaši s funkčným uzáverom, ktorú si občania zabezpečujú samostatne, priamo na zbernom dvore spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o., Hraničná 4942, Poprad.  Zber jedlých olejov a tukov sa realizuje aj mobilným zberom v čase vyhlásenom obcou spôsobom obvyklým (miestny rozhlas, internetová stránka obce alebo úradná tabuľa).

Zber objemového odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Systém zberu objemného odpadu sa realizuje pristavením veľkoobjemových kontajnerov na miesto dostupné z verejnej komunikácie. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne. Systém zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa realizuje pristavením mobilnej zberne oprávnenou osobou na miesto dostupné z verejnej komunikácie. Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok obec zabezpečuje podľa potreby, minimálne 2x za rok (jar, jeseň). Termíny zberu sú podľa harmonogramu zberu, ktorý obec zverejní spôsobom obvyklým (miestny rozhlas, internetová stránka obce, úradná tabuľa).

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria najmä: kvety (živé), tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria najmä: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov;  - kompostovisko za ZŠ s MŠ. 

Odpady z cintorína sa zhromažďujú do kontajnerov umiestnených v areáli cintorína, do týchto kontajnerov môžu občania a správca cintorína zhromažďovať odpady z jeho údržby. Do kontajnerov na cintoríne nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom o prevádzkovateľa kuchyne

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Náklady spojené s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.

Šatstvo a textílie

Na území obce sa vykonáva  zber šatstva a textílií.  

Drobný stavebný odpad

Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom zberu prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona o miestnych daniach.

Občan má povinnosť dopraviť  drobný stavebný odpad do areálu spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o., Hraničná 4942, Poprad, kde odpad odváži a občan uhradí poplatok, ktorý obec  určila vo všeobecne  záväznom nariadení o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona o miestnych  daniach a miestnom poplatku, do pokladne spoločnosti Brantner Poprad.

Otváracia doba zberného dvora 

 • Brantner  Poprad s.r.o.
 • Nová 76
 • 058 01 Poprad
 • Tel.: 0902 620 620, 0903 623 007, 0902 630 630

 

         http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/ako-separovat/plasty.html?start=2  

 

Informačno-propagačný leták - elekos Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.14 MB

odkaz na webovú stránku OZV ELEKOS: https://elekos.sk/osveta/samosprava/

Animovaný seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca"

1. Úvodný diel k seriálu Nehádžme všetko do jedného vreca
https://drive.google.com/open?id=0B-AXVrb1P8UwajBxOVM2SEtzTFk
2. diel - Papier
https://drive.google.com/open?id=0B-AXVrb1P8UwTjdwaXNtZXBvMDA
3. diel - Plasty
https://drive.google.com/open?id=0B-AXVrb1P8UwelQ5bnJtajhONkE
4. diel - Sklo
https://drive.google.com/open?id=0B-AXVrb1P8UwQUxlRUE0YjZFNUU
5. diel - Kovy
https://drive.google.com/open?id=0B-AXVrb1P8UwX0t1ZUhpS0p0amM
6. diel - Elektro odpady
https://drive.google.com/open?id=0B-AXVrb1P8UwVFJYTFZISkozWEk
7. diel - Batérie a akumulátory
https://drive.google.com/open?id=0B-AXVrb1P8UwLS1YR3phQ2M1Q0k

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
2
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnes má meniny

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Aktuálna teplota

20.6.2024 18:06

Aktuálna teplota:

21.8 °C

Vlhkosť:

62.4 %

Rosný bod:

14.3 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:598
TÝŽDEŇ:1977
CELKOM:1576558

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj