Telefón: 052/7792197

Úradné hodiny:  Utorok: 11:00 h - 13:00 h 


Stavebný úrad Obec zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a to najmä:

 

- vydáva oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe, stavebnej úprave, udržiavacím prácam,

- určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného  povolenia,

- zabezpečuje územné konania, vydáva územné rozhodnutia – o umiestnení stavby, využití územia, stavebnej uzávere, ochrannom

pásme stavby,

- zabezpečuje stavebné konania, vydáva stavebné povolenia ako miestne príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona,

- rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením,

- rozhoduje o dodatočnom povolení stavby, resp. zmeny stavby,

- rozhoduje o odstránení stavby, vydáva nariadenie o odstránení stavby,

- zabezpečuje kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, predčasné užívanie, užívanie na skúšobnú prevádzku,

- rozhoduje o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení, nariaďuje ich odstránenie, ak splnili účel, na ktorý

boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,

- rozhoduje o povinnosti vytýčenia stavieb,

- povoľuje terénne úpravy,

- vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa vlastník stavby postaral v určenej lehote a za určených podmienok

o nápravu pri udržiavaní stavby,

- nariaďuje neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,

- nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,

- vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia v pôsobnosti podľa stavebného zákona,

- poverení pracovníci vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona,

- v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností podľa osobitných predpisov, spracováva

štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach,

- vedie evidenciu všetkých písomností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným

úpravám alebo udržiavacím prácam,

- sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav

stavieb, kontroluje či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú v súlade s povolením,

resp. nariadením a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

 

Tlačivá na stiahnutie