Úradné hodiny:  Utorok:  11:00 h - 13:00 h (párny týždeň)

                                             11:00 h - 15:30 h (nepárny týždeň)


Stavebný úrad Obec zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a to najmä:

 • vydáva oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe, stavebnej úprave, udržiavacím prácam,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného  povolenia,
 • zabezpečuje územné konania, vydáva územné rozhodnutia – o umiestnení stavby, využití územia, stavebnej uzávere, ochrannom pásme stavby,
 • zabezpečuje stavebné konania, vydáva stavebné povolenia ako miestne príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona,
 • rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením,
 • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby, resp. zmeny stavby,
 • rozhoduje o odstránení stavby, vydáva nariadenie o odstránení stavby,
 • zabezpečuje kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, predčasné užívanie, užívanie na skúšobnú prevádzku,
 • rozhoduje o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení, nariaďuje ich odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
 • rozhoduje o povinnosti vytýčenia stavieb,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa vlastník stavby postaral v určenej lehote a za určených podmienok o nápravu pri udržiavaní stavby,
 • nariaďuje neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • vydáva vyvlastňovacie rozhodnutia v pôsobnosti podľa stavebného zákona,
 • poverení pracovníci vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona,
 • v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na vykonávaní informačných činností podľa osobitných predpisov, spracováva štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach,
 • vedie evidenciu všetkých písomností týkajúcich sa vydaných rozhodnutí, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám alebo udržiavacím prácam,
 • sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú v súlade s povolením, resp. nariadením a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.

 

Tlačivá na stiahnutie