Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Dane a poplatky

Daňová povinnosť

Vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej  z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným predpisom. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje.

Daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník  je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník  je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní  odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Doplňujúce informácie

Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie spoločným rozhodnutím. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Tlačivá na stiahnutie

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - platí od 1.1.2024

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Spišské Bystré

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu vo výške 0,0890411  za osobu a kalendárny deň. Ročný poplatok na rok 2024 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu je 32,50 €.

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber pre právnické osoby a podnikateľov vo výške 0,025 € za jeden liter odpadu.

Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby za drobný stavebný odpad bez škodlivín vo výške 0,037 €/1 kg odpadu.

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území obce Spišské Bystré alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území obce alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena – každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov, zmena frekvencie vývozu, zmena zbernej nádoby, zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Sankcia za nesplnenie oznamovacej povinnosti

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote uloží správca dane podľa daňového poriadku pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, alebo osobe, ktorá za iného  plní povinnosť poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok  v priebehu  zdaňovacieho  obdobia. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je podanie písomnej žiadosti a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť, napr.

  • potvrdenie o pobyte v inej obci
  • potvrdenie o ukončení podnikania
  • doklad o ukončení nájomnej zmluvy
  • list vlastníctva (pri predaji nehnuteľnosti, darovaní)
  • úmrtný list.

 

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí na účet obce Spišské Bystré:

VÚB, a.s. pobočka Poprad252 285 62/0200

IBAN: SK98 0200 0000 0000 2522 8562

BIC: SUBASKBX

Na stiahnutie

FO_oznámenie o vznikuzániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

FO_oznámenie o vznikuzániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB

Formulár - priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Formulár - priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,78 kB

Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie

Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB

Oznámenie o vznikuzániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Oznámenie o vznikuzániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB

PO_oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PO_oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Potvrdenie o podaní priznania

Potvrdenie o podaní priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,02 kB

Poučenie na vyplnenie priznania

Poučenie na vyplnenie priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB

Príloha – zníženie alebo oslobodenie od dane

Príloha – zníženie alebo oslobodenie od dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,85 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností – daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Priznanie k dani z nehnuteľností – daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,72 kB

Priznanie k dani z nehnuteľnosti – daň z pozemkov

Priznanie k dani z nehnuteľnosti – daň z pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,13 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel)

Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,57 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely)

Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,35 kB

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,68 kB

Priznanie k dani za predajné automaty

Priznanie k dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,82 kB

Priznanie k dani za psa

Priznanie k dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,15 kB

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
2
5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Dnes má meniny

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Aktuálna teplota

27.5.2024 11:05

Aktuálna teplota:

21.4 °C

Vlhkosť:

51.2 %

Rosný bod:

10.9 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:427
TÝŽDEŇ:427
CELKOM:1559852

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj