Aktuálna teplota

24.10.2021 21:07

Aktuálna teplota:

0.2 °C

Vlhkosť:

80.3 %

Rosný bod:

-2.8 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 24. 10. 2021
jasná obloha 9 °C 0 °C
jasná obloha, slabý západný vietor
vietorZ, 2.15m/s
tlak1032hPa
vlhkosť46%

Náš mapový portál

maps

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2021

Zber elektroodpadu v obci bude

v dňoch:

24.07.2021

          

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

02.03.  - 09.03.2021

10.08. - 17.08.2021

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

sms spravodaj

2

3

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

             

Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a

stanovenie minimálnych cien za prenájom

nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových priestorov nasledovne:

Článok I.

Ceny prenájmu

1. Obecný úrad:

Zasadačka

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

2,- EUR

 

Ostatné priestory

1 m2 / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

16,43 EUR

16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne, respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná užívateľovi.

2. Villa Cubach:

Veľká sála a malý salónik

Nájomné sály na jednu (1) akciu, ktorej trvanie neprekročí 24 hodín

350,- EUR * † ±

 

Veľká sála

Nájomné za jednu (1) hodinu

30,- EUR * ±

 

 

Malý salónik

Nájomné za jednu (1) hodinu

20,- EUR * ±

 

 

Izby 1 až 9

Cena za jednu (1) noc / jedna (1) osoba

16,- EUR * ±

* Obec nie je platcom DPH, náklady za služby (vodné, stočné, elektrická energia a plyn) spojené s užívaním nebytových priestorov sú obsiahnuté v cene nájmu

† Prenájom nezahŕňa prenájom ostatného príslušenstva, ako sú stoly, stoličky, výzdoba a podobne, tieto budú spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka.

± Cena nezahŕňa, miestny poplatok a ostatné služby, ako napr. strava a nápoje, ktoré budú spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka.

3. Budova bývalého kina:

Sála s príslušenstvom

1 deň

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

50,- EUR

5,- EUR

 

Ostatné priestory

1 m2 / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

16,43 EUR

16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne, respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná užívateľovi.

4. Školské priestory a plochy:

Telocvičňa (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre občanov s trvalým pobytom a organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré

4,- EUR

6,- EUR

Pre ostatných žiadateľov

9,- EUR

6,- EUR

 

Telocvičňa malá (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 skupina / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

50,- EUR

 

Telocvičňa malá (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

3,50 EUR

1,50 EUR

 

Sauna

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

6,50 EUR

3,50 EUR

 

Posilňovňa

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

1,- EUR

0,30 EUR

 

Školská jedáleň (bez kuchyne)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

5,- EUR

 

Školská jedáleň (s kuchyňou)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

8,- EUR

 

Učebňa

1 skupina / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

50,- EUR

 

Multifunkčné ihrisko s umelou trávou

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Bez šatní a sociálnych zariadení

15,- EUR

0,- EUR

Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

15,- EUR

5,- EUR

Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

15,- EUR

10,- EUR

 

Multifunkčné ihrisko tartanové

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Bez šatní a sociálnych zariadení

5,- EUR

0,- EUR

Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

5,- EUR

5,- EUR

Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

5,- EUR

10,- EUR

 

 

4. Hasičská zbrojnica                                       

Zasadačka

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

2,- EUR

Článok II.

Výpožičky

Pre občianske združenia, športové kluby, neziskové organizácie a záujmové združenia so sídlom v obci Spišské Bystré je možné bezodplatne vypožičať: zasadačku obecného úradu, školské priestory – telocvičňu a malú telocvičňu vrátane šatní a sociálnych zariadení, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko tartanové, a to vrátane šatní a sociálnych zariadení, alebo bez šatní, učebne, hasičskú zbrojnicu – zasadačku. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpožičke.

Článok III.

Osobitné dojednania

 1. Záujemcovia o nájom, alebo výpožičku nebytových priestorov predložia písomnú žiadosť, v ktorej uvedú presný názov organizácie alebo meno nájomcu, uvedú IČO organizácie, presnú špecifikáciu priestoru a účel nájmu.
 2. Kalkulácia nákladov spojených s užívaním priestoru (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) bude uvedená v nájomnej zmluve, alebo zmluve o výpožičke podľa vyššie uvedených sadzieb.
 1. Jednorazové poskytnutie školských priestorov a plôch podpisuje riaditeľ školy po predchádzajúcom súhlase starostu obce.
 2. Prenajímateľ, respektíve vypožičiavateľ môže v závislosti od charakteru a účelu prenájmu požadovať od nájomcu, respektíve vypožičiavateľa poskytnutie zálohy vo výške 100,-- €. V prípade poškodenia majetku obce bude náhrada škody odpočítaná zo zálohy. Ak škoda bude prevyšovať poskytnutú zálohu, nájomca, respektíve vypožičiavateľ rozdiel doplatí. Uvedené sa nevzťahuje na nájmy podľa Článku I., bod 2. týchto zásad, tu bude výška zálohy riešená samostatne v zmluve o krátkodobom nájme nebytového priestoru.
 1. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnej ceny za ich prenájom platia aj pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré dňa 10.09.2021, Uznesením č.: 19/2021/11.
 2. Dňom účinnosti týchto zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov sa rušia zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov zo dňa 24.06.2020, schválené Uznesením č. 12/2020/4.
 3. Nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené do dňa účinnosti týchto zásad o nájme a výpožičke nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov ostávajú v platnosti do ich ukončenia podľa podmienok zmluvy.

V Spišskom Bystrom dňa 10.09.2021

 

 

 

                                                                                         Mgr. Marián Luha , v.r.

                                                                                                   starosta obce