Aktuálna teplota

3.8.2021 00:36

Aktuálna teplota:

--- °C

Vlhkosť:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, utorok 3. 8. 2021
slabý dážď 21 °C 9 °C
slabý dážď, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 2.56m/s
tlak1016hPa
vlhkosť46%
zrážky0.21mm

Náš mapový portál

maps

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2021

Zber elektroodpadu v obci bude

v dňoch:

24.07.2021

          

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

02.03.  - 09.03.2021

10.08. - 17.08.2021

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

sms spravodaj

2

3

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

               Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a

stanovenie minimálnych cien za prenájom

nebytových priestorov


 

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových priestorov nasledovne:

Článok I.

Ceny prenájmu

1. Obecný úrad:

Zasadačka

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

2,- EUR

 

Ostatné priestory

1 m2 / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

16,43 EUR

16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne, respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná užívateľovi. 

2. Budova bývalého kina:

Sála s príslušenstvom

1 deň

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

50,- EUR

5,- EUR

 

Ostatné priestory

1 m2 / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

16,43 EUR

16,10 EUR *

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si užívateľ zabezpečí samostatne, respektíve po vzájomnej dohode ju môže zabezpečiť obec a táto bude následne fakturovaná užívateľovi. 

3. Školské priestory a plochy:

Telocvičňa (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre občanov s trvalým pobytom a organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré

4,- EUR

6,- EUR

Pre ostatných žiadateľov

9,- EUR

6,- EUR

 

Telocvičňa malá (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 skupina / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

50,- EUR

 

Telocvičňa malá (vrátane šatní a sociálnych zariadení)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

3,50 EUR

1,50 EUR

 

Sauna

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

6,50 EUR

3,50 EUR

 

Posilňovňa

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

1,- EUR

0,30 EUR

 

Školská jedáleň (bez kuchyne)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

5,- EUR

 

Školská jedáleň (s kuchyňou)

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

8,- EUR

 

Učebňa

1 skupina / rok

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanou externým subjektom

50,- EUR

50,- EUR

 

Multifunkčné ihrisko s umelou trávou

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Bez šatní a sociálnych zariadení

15,- EUR

0,- EUR

Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

15,- EUR

5,- EUR

Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

15,- EUR

10,- EUR

 

Multifunkčné ihrisko tartanové

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

Bez šatní a sociálnych zariadení

5,- EUR

0,- EUR

Bez šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

5,- EUR

5,- EUR

Vrátane šatní a sociálnych zariadení s osvetlením

5,- EUR

10,- EUR

 

 

4. Hasičská zbrojnica                                       

Zasadačka

1 hodina

Nájomné

Náklady spojené s užívaním priestoru

10,- EUR

2,- EUR

Článok II.

Výpožičky

Pre občianske združenia, športové kluby, neziskové organizácie a záujmové združenia so sídlom v obci Spišské Bystré je možné bezodplatne vypožičať: zasadačku obecného úradu, školské priestory – telocvičňu a malú telocvičňu vrátane šatní a sociálnych zariadení, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko tartanové, a to vrátane šatní a sociálnych zariadení, alebo bez šatní, učebne, hasičskú zbrojnicu – zasadačku. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpožičke.

Článok III.

Osobitné dojednania

 1. Záujemcovia o nájom, alebo výpožičku nebytových priestorov predložia písomnú žiadosť, v ktorej uvedú presný názov organizácie alebo meno nájomcu, uvedú IČO organizácie, presnú špecifikáciu priestoru a účel nájmu.
 2. Kalkulácia nákladov spojených s užívaním priestoru (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) bude uvedená v nájomnej zmluve, alebo zmluve o výpožičke podľa vyššie uvedených sadzieb.
 1. Jednorazové poskytnutie školských priestorov a plôch podpisuje riaditeľ školy po predchádzajúcom súhlase starostu obce.
 2. Prenajímateľ, respektíve vypožičiavateľ môže v závislosti od charakteru a účelu prenájmu požadovať od nájomcu, respektíve vypožičiavateľa poskytnutie zálohy vo výške 100,-- €. V prípade poškodenia majetku obce bude náhrada škody odpočítaná zo zálohy. Ak škoda bude prevyšovať poskytnutú zálohu, nájomca, respektíve vypožičiavateľ rozdiel doplatí.
 1. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnej ceny za ich prenájom platia aj pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré dňa 24.06.2020, Uznesením č.: 12/2020/4.
 2. Dňom účinnosti týchto zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov sa rušia zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov zo dňa 23.10.2019, schválené uznesením č. 7/2019/13.
 3. Nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené do dňa účinnosti týchto zásad o nájme a výpožičke nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov ostávajú v platnosti do ich ukončenia podľa podmienok zmluvy.

V Spišskom Bystrom dňa 24.06.2020

 

                                                                                         Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                   starosta obce