Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Zámer zámeny majetku Obce Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer zámeny majetku Obce Spišské Bystré

ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Spišské Bystré v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny majetku obce Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Spišské Bystré má zámer zameniť nehnuteľný majetok obce Spišské Bystré:

Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 00326542, prevedie do vlastníctva Mgr. Gabriele Bendíkovej, Cintorínska 360/68, 059 18 Spišské Bystré nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres Poprad, a to:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 2818/76, druh pozemku: orná pôda, o výmere 183 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Spišské Bystré. (veľkosť spoluvlastníckeho podielu v m2: 11,43)

Mgr. Gabriela Bendíková, r. Bendíková, Mgr., Cintorínska 360/68, 059 18 Spišské Bystré prevedie do vlastníctva Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 00326542 nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, Okres Poprad, a to:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/80 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 4911/188, druh pozemku: orná pôda, o výmere 26 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2903, k. ú. Spišské Bystré,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/160 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 4911/214, druh pozemku: orná pôda, o výmere 11 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2917, k. ú. Spišské Bystré,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 77/432 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 4911/178, druh pozemku: orná pôda, o výmere 20 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2918, k. ú. Spišské Bystré,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/128 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 4911/200, druh pozemku: orná pôda, o výmere 50 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2919, k. ú. Spišské Bystré,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 4911/187, druh pozemku: orná pôda, o výmere 26 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2920, k. ú. Spišské Bystré,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/375 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 4911/198, druh pozemku: orná pôda, o výmere 31 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2921, k. ú. Spišské Bystré,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 4911/172, druh pozemku: orná pôda, o výmere 18 m2, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2922, k. ú. Spišské Bystré,

(veľkosť spoluvlastníckych podielov v m2 spolu: 11,43)

bez nároku na ďalšie finančné vyrovnanie, s tým, že poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí Mgr. Gabriela Bendíková.

Zámena vyššie uvedeného nehnuteľného majetku bude realizovaná podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Obecné zastupiteľstvo Spišské Bystré rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mgr. Bendíková je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu vo výške 15/16 na vyššie uvedenej parcele s číslom 2818/76, kde po jej vyporiadaní má záujem realizovať stavbu nehnuteľnosti určenej na bývanie. Obec Spišské Bystré v súčasnosti realizuje výkup pozemkov na Vodárenskej ulici, kde má následne záujem vybudovať miestnu komunikáciu a takýmto spôsobom zvýšiť nie len kvalitu života obyvateľov v uvedenej lokalite, ale taktiež zabezpečiť rozvoj infraštruktúry v obci. Nakoľko pani Mgr. Bendíková je spoluvlastníkom pozemkov v uvedenej lokalite, obec pristúpila k vyššie uvedenej zámene nehnuteľností.

 

 

                                                                                         .......................................

                                                                                             Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                   starosta obce

Vyvesené: 9. 9. 2019

Dátum zvesenia: 25. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK