Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Zámer prenajať nehnuteľnosť

Obec Spišské Bystré

                                                                      

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer  prenajať nehnuteľnosti:

  • časť pozemku registra „KN C“ parc. č. 700/13 o výmere 49 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 50/2016 zo dňa 14.11.2016, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-963/16 dňa 22.12.2016 od  KN „C“ par. č. 700/1 od celkovej výmery 380 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré,
  • pozemok registra „KN C“ parc. č. 700/1  o výmere 328 m2 (nový stav), druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré

z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľke Margite Hlavačovej, Cintorínska 325/67, 059 18  Spišské Bystré. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov; časti  pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré  sú dlhodobo užívané žiadateľkou a využívané ako prístupová cesta.

Cena nájmu: 1,00 €/m2   ročne.

O prenájme predmetných nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.09.2019

 

                                                                                                 Mgr. Marián Luha v. r.

                                                                                                  starosta obce

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory:

 

  • nebytové priestory  telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte Základnej školy s materskou školou so sídlom  Michalská 398, 059 18  Spišské Bystré parcelné číslo KN „C“ par. č. 2818/5, k. ú. Spišské Bystré nájomcovi Stolnotenisový oddiel  Spišské Bystré, SNP 685/223, 059 18  Spišské Bystré, IČO: 50048660  na dobu určitú od 01.10.2019 do 30.06.2020 v utorok, piatok od 17:00 h do 19:00 h a nedeľa od 10:00 h do 17:00 h  z dôvodu  hodného   osobitného   zreteľa. Nebytové priestory bude nájomca využívať na  športovú činnosť – stolný tenis.
  • nebytové priestory  telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte Základnej školy s materskou školou so sídlom  Michalská 398, 059 18  Spišské Bystré parcelné číslo KN „C“ par. č. 2818/5, k. ú. Spišské Bystré nájomcovi  ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE  SPIŠSKÉ BYSTRÉ, Cintorínska 366/28, 059 18  Spišské Bystré, IČO: 52368033    na   dobu určitú od 01.11.2019 do 01.04.2020  v pondelok, piatok od  16:00 h do 17:00 h a sobota od 10:00 h do 12:00 h  z dôvodu   hodného   osobitného   zreteľa. Nebytové priestory bude nájomca využívať za účelom pohybovej aktivity mládeže.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky  na udržiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý životný štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeže.

V zmysle zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov je cena stanovená pre neziskové organizácie so sídlom a pôsobením v obci Spišské Bystré bezodplatne. Ceny za prenájom sú bez prevádzkových nákladov. Kalkulácia prevádzkových nákladov bude uvedená v nájomnej zmluve.  

O prenájme predmetných  nebytových  priestorov  bude Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.09.2019.

 

                                                                                                  Mgr. Marián Luha v. r.

                                                                                                  starosta obce

Vyvesené: 9. 9. 2019

Dátum zvesenia: 25. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK