Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Zámer predať nehnuteľnosť

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer predať nehnuteľnosti:

  • novovytvorený  pozemok diel č. 2 pričlenený k parcele č. 786/1 k.ú. Spišské Bystré o výmere 51 m2  odčlenený z C KN par. č. 7638/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 569  m2 ,
  • novovytvorený pozemok diel č. 3 pričlenený k parcele č. 788 k.ú. Spišské Bystré o výmere 31 m2 odčlenený z C KN par. č. 7638/1 Spišské Bystré, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 569  m2

všetky diely odčlenené na základe geometrického plánu č. 14280680-47/16 zo dňa 13.12.2019, úradne overeného dňa 21.12.2016 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-1006/16 z dôvoduhodného osobitného zreteľa na základe žiadosti: Petruľa Štefan a man. Gabriela Petruľová, obaja bytom Cintorínska 675/74, 059 18Spišské Bystré.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, predmetná novovytvorená parcela  slúži na prístup k pozemku a stavbe rodinného domu  vo vlastníctve žiadateľov a slúži ako dvor . Odčlenené diely slúžia s časti ako dvor a sú  čiastočne zastavané stavbami – oplotenie, letná kuchyňa a sklad, a užívané žiadateľmi.

 

O   predaji   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.09.2019. 

 

 

                                                                                                    Mgr. Marián Luha v. r.

                                                                                                  starosta obce

Vyvesené: 9. 9. 2019

Dátum zvesenia: 25. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK