Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

STAROSTA OBCE   S P I Š S K É   B Y S T R É                                                                                                                                       

  SB/2019/0043/009/002                                                                                      V Spišskom Bystrom, 06.09.2019

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písmena a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

                                                               v znení neskorších predpisov                                                           

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa

25. 09. 2019 so  začiatkom o 17:30 h

v  zasadačke OcÚ

P r o g r a m:

                     1.   Otvorenie zasadania

                     2.   Schválenie programu

                     3.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

                     4.   Informatívna správa o  plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní

                     5.   Žiadosti občanov a organizácií:

                           5.1.  Návrh na schválenie  prenájmu pozemkov registra „C“ p. č. 700/13

                                   a 700/1 -  Hlaváčová Margita, Cintorínska 325/67, 059 18 Spišské

                                   Bystré

                           5.2.  Návrh na schválenie  predaja  pozemkov registra „C“  diely p.č. 7638/1

                                   -  Štefan Petruľa a manž. Gabriela Petruľová,  Cintorínska 675/74, 059

                                   18 Spišské Bystré

                           5.3. Návrh   na   schválenie  zámeny podielov – Mgr. Gabriela Bendíková,

                                  Cintorínska 360/68, 059 18  Spišské Bystré

                           5.4. Návrh   na schválenie   prenájmu     nebytového   priestoru (prenájom

                                  telocvične na šk. r. 2019/2020 vrátane šatní a sociálnych zariadení)

                                  z dôvodu hodného osobitného       zreteľa     -    Stolnotenisový   oddiel

                                 Spišské     Bystré,   IČO: 50048660, SNP 685/223, 059 18  Spišské

                                 Bystré 

                          5.5.  Návrh   na  schválenie prenájmu     nebytového   priestoru (prenájom

                                  telocvične na šk. r. 2019/2020 vrátane šatní a sociálnych zariadení)

                                  z dôvodu hodného osobitného         zreteľa       - ŠPORTOVÝ KLUB

                                  MLÁDEŽE SPIŠSKÉ BYSTRÉ,  IČO: 52368033       

                     6.   Návrh na schválenie Programu  rozvoja obce Spišské Bystré na roky 2019 –

                           2025

                     7.   Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018

                     8.   Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30.06.2019

                     9.   Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019

                           9.1. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

                   10.   Rôzne

                   11.   Interpelácie

                   12.   Záver

 

                                                                                                                     Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                         starosta obce

Zverejnené dňa: 19.09.2019

Vyvesené: 19. 9. 2019

Dátum zvesenia: 26. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK