Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

 

STANOVISKO

Hlavnej kontrolórky obce Spišské bystré k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

1. Základné údaje o úvere

Veriteľ:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Limit financovania:

Úverový rámec 550.000,- EUR

Typ úveru:

Investičný úver

Účel:

Refinancovanie existujúcich úverov a na investičné akcie

Výška a splatnosť

Výška: 550.000,- EUR

Splatnosť: do 8 rokov od podpisu úverovej zmluvy

Úroková sadzba:

12 m Euribor + marža 0,61 % p.a.

 

 

 

 

2. Zákonné ustanovenia pri použití

Podľa §17 ods.6 zákona 583/2004 Z. z. O  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.583/2004 Z. z.)dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

     Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných úverov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu

 

Celková suma dlhu:

Celkovou sumou dlhu obce sa  rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou  a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom, rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

 

3. Rozhodnutie o prijatí úveru

Rozhodnutie o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

4. Úverová zadĺženosť obce

Rok/€

Skutočné bežné príjmy

Skutočné bežné príjmy bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy

Celková suma dlhu obce

Úverová zadĺženosť

v %

Dlhová služba

Istina+úrok

 

Dlhová služba

v %

2019

2 047 313,96

1 192 274,91

517 746,23

25,29

41 458,82

3,48

 

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) k 31.12.2019: 517 746,23€

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019:2 047 313,96€

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019 bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy: 1 192 274,91€

 

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

1.Výpočet % celkovej sumy dlhu:

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019 predstavujú sumu 2 047 313,96€,

Z toho 60% je 1 228 388,38 €.

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) k 31.12.2019: 517 746,23€

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) k 31.12.2019 predstavuje 25,29 %

 

2.Ukazovateľ splátok k 31.12.2019:

25% zo sumy 1 192 274,91€=298 068,73€

Suma splátok k 31.12.2019 je 41 458,82€.

 

Suma splátok k 31.12.2019 predstavuje 3,48% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy.

 

5. Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k prijatiu návratných zdrojov financovania:

 

Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícii konštatujem, že podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia vyššie uvedeného úveru dodržané.

 

V Spišskom Bystrom,21.4.2020

 

     ….................................................

                                                                                                           Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.

                                                                                                              hlavná kontrolórka obce

                                                                                                                        Spišské Bystré

 

Dátum vloženia: 5. 5. 2020 13:55
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 5. 2020 14:01
Autor: Správce Webu

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dnes má meniny

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Aktuálna teplota

3.10.2022 03:09

Aktuálna teplota:

8 °C

Vlhkosť:

84.3 %

Rosný bod:

5.5 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2022 

Zber elektroodpadu v obci bude

v dňoch:

               

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

01.03.  - 08.03.2022

12.07. - 19.07.2022

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 1
DNES: 47
TÝŽDEŇ: 47
CELKOM: 1195667

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj