Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Správa hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016

-

                           Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré                                            

 

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Spišské Bystré

 

S p r á v u 

 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2016.

 

V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 2. polroka 2016, uznesením Obecného zastupiteľstva č. 18/2016/8 zo dňa 02.09.2016. Počas hodnoteného obdobia boli vykonané následné kontroly, činnosti a zisťovania :

1)Kontrola pracovne – právnych vzťahov na OcÚ, ZŠ + MŠ, vrátane zaradenia a odmeňovania zamestnancov.

HK konštatuje, že u všetkých zamestnancov na OcÚ aj v ZŠ a MŠ mu boli predložené potrebné personálne  doklady zamestnancov.

Bol skontrolovaný osobný spis p. Mgr. Petrenčíkovej Kataríny, ktorá bola prijatá na zastupovanie za Mgr. Luciu Cintelovú výberovým konaním.

Menovaná predložila všetky doklady, ktoré zamestnávateľ požadoval.

Zamestnávateľ predložil menovanej pracovnú náplň, pracovnú zmluvu, platový dekrét, s ktorými menovaná súhlasila a svojím podpisom potvrdila.

K 31.12. 2016 bolo zamestnaných v ZŠ + MŠ 55 zamestnancov /z toho 4 rodičovská dovolenka, 1 neplatené voľno/.

Na OcÚ bolo zamestnaných na trvalý pracovný pomer 7 zamestnancov k 31.12. 2016.

 

2)Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane, ktoré neboli obci zaplatené.

Pre objasnenie treba povedať, že sa jedná o dane za komunálny odpad /KO/, daň z nehnuteľností, daň za psa, cintorínske poplatky.

Obec to začala riešiť formou exekúcií /6 prípadov/ a za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sú v kontakte hlavne s  rómami, ktorí tvoria najviac neplatičov. Vymáhanie pohľadávok za uvedené dane sa v porovnaní s rokom 2015 týmito opatreniami zlepšuje /viď porovnanie nižšie/, okrem KO.

 

Komunálny odpad             2015                                   2016

                                       9 962,96 €                         10 909,72 €

  z toho : rómovia             7 346,03 €                           8 427,73 €

              ostatní              2 110,46 €                           2 171,36 €

             podnikatelia         506,47 €                              310,63 €

               

Daň z nehnuteľností                   2015                                2016

              podnikatelia               1 500,10 €                       209,62 €  

                 ostatní                        133,73 €                       163,29 €

 

Daň za psa                                   2015                                2016

                                                      60 €                              53,57 €

 

Cintorínske poplatky                    2015                               2016

                                                    220,82 €                        196,18 €

 

  1. Kontrola plnenia uznesení OZ.

     Plnenia uznesení OZ je kontrolované na každom riadnom zasadnutí OZ.

     Uvedený bod je vždy v programe zasadnutí OZ.

 

4)Kontrola plnenia príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov, stavov na finančných účtoch, úverová zaťaženosť obce.

 

Plnenie príjmov a výdavkov a následne aj prebytok z rozpočtu 2016 bude podrobne zverejnený v záverečnom účte obce a po ukončení závierky za rok 2016. 

 

                                                         Príjmy – 1 746 073,65 €

                                                         Výdaje – 1 421 770,53 €

                                                   

Pohľadávky – Obec má pohľadávky, ktoré sú uvedené v bode 2. tejto správy /miestne dane/.

 

Záväzky – Obec nemá k 31.12. 2016, okrem úverov žiadne záväzky.

 

Úvery k 31.12. 2016 :                                          ŠFRB – 211 864,56 € /dlhodobý úver/

                                    Slovenská sporiteľňa – 114 674 € /zmena úveru z inej banky/

                                    Slovenská sporiteľňa –   88 596,23 € /osvetlenie/

                          Spolu Slovenská sporiteľňa – 203 270,23 €

 

Stav na finančných účtoch k 31.12. 2016 :                           VÚB – 656 155,99 €

                                                    Slovenská sporiteľňa – 126 394,25 €

                                                                              VÚB – 249,19 € /sociálny fond/

 

Spolu stav /vrátane pokladne, bez soc. fondu/ k 31.12. 2016 : 782 550,24 €

 

Pre porovnanie stav k 31.12. 2015 bol : 556 449,67 €.

 

5)Kontrola na úseku poskytovania dotácií z rozpočtu obce v roku 2016 /žiadosť, zmluva, zúčtovanie/. Zákon č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách.

Obec podľa uvedeného zákona poskytla dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 uvedeným zložkám : FK Spišské Bystré – 10 000 €

                                 DHZ Spišské Bystré – 4 350 €

                                 STO Spišské Bystré – 1 000 €

                                 OZ Hornád Spišské Bystré – 1 000 €

                                  FS Rovienka – 600 €

                                  SSČK – 500 € /Červený kríž/

                                  SZT – 200 € /turisti/

                                  SZPB – 500 € /protifaš. bojovníci/

                                  FS Kubašanček – 350 €

                                  SZD – 150 € /drobnochov/

                                  SZV – 250 € /včelári/

 

Tieto zložky spĺňali podmienky uvedeného zákona. Podali žiadosť, bola s obcou spísaná zmluva a postupne im boli poukázané finančné prostriedky, ktoré boli potom dokladované a zúčtované, prípadne po realizácií akcie preplatené.

OZ Hornád bola dotácia poukázaná, ale nevyužilo ju a finančné prostriedky vrátilo na účet obce.

Všetky ostatné zložky doložili podklady z akcií, na ktoré tieto prostriedky dostali a boli zúčtované v pokladni.

Odporúčam, po skúsenostiach z minulých rokov, vydávať sumy po častiach, a pokiaľ sa predchádzajúca nezaúčtuje, ďalšiu pozastaviť. Odporúčam to hlavne pri dotáciách nad 1 000 €.

 

6)Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2017.

 

Stanovisko HK bolo predložené podľa § 18f odsek 1 písmeno c) zákona  č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na rokovanie OZ 09.12.2016, kde bolo doporučené OZ prijať predložený návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2017, vrátane predpokladov na roky 2018 – 2019. Predložený návrh bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách Z. z. č. 583/2004.Predložený návrh rozpočtu  bol vyrovnaný.

OZ zobralo na vedomie stanovisko HK uznesením č. 20/2016/7 zo dňa 9.12.2016.

OZ predložený rozpočet schválilo dňa 09.12.2016 uznesením č. 20/2016/8.

 

7)Kontrola pokladne k 31.12. 2016.

Stav pokladne k 31.12. 2016 bol – 3255,80 €

 

8)Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov obce.

 

V roku 2016 bola na kapitálové výdaje preinvestovaná suma 112 217,36 €.

Z rezervného fondu išlo 86 106,53 € /výstavba chodníka, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Hviezdoslavova ul./.

Z vlastných zdrojov išlo o sumu 26 110,83 €, z ktorej suma 12 887,68 € bola dofinancovaním dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici. Ďalšie prostriedky boli čerpané na nákup zariadenia ZŠ – 4 980 €, VO IBV – 1 220,64 €,           rozvádzač ČOV – 1 791,24 €, projektová dokumentácia – 980 €, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Kukučínovej ulici – 1 521,27 €, kam. podložie komunikácia na Vodárenskej ulici, chodníkoch autobusovej zastávke – 2 730 €.

V prípade výstavby chodníka, kanalizácia Hviezdoslavova, zariadenie škola prebehli výberové konania na uvedené realizácie daných projektov.

Všetky operácie so všetkými uvedenými položkami sú jednak ekonomický, tak aj v programovom členení zaradené správne.

 

9)Vypracovanie Plánu kontrolnej činností na rok 2017.

Plán bol vypracovaný, zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce v stanovenej lehote.

Bude predložený na rokovanie OZ dňa 31.3.2017.

 

Hlavný kontrolór je členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a pravidelne sa zúčastňuje seminárov a školení, ktoré uvedené združenie aj v spolupráci s RVC Štrba organizuje.

 

V obci je vykonávaný pravidelný audit Ing. Cibuľovou Danielou, certifikovaný audítor  č. licencie 061.                                 

       

Vypracoval : Ing. Šimonovič Ján – Hlavný kontrolór Obce Spišské Bystré

 

V Spišskom Bystrom dňa  20.3.2017

Dátum vloženia: 3. 4. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 4. 2017 0:00

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
2
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dnes má meniny

Meniny má Radúz, Herbert

Aktuálna teplota

10.12.2023 21:30

Aktuálna teplota:

-2.2 °C

Vlhkosť:

94.3 %

Rosný bod:

-3 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

od 27.6.2023 do 4.07.2023

 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:630
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1458994

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

NATUR-PACK

natur-pack

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj