Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Plány, Správy, Stanoviská

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2023

Dátum: 31. 5. 2023

v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontrola hospodárnosti vyplácaných cestovných náhrad

Dátum: 26. 4. 2023

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

Dátum: 3. 3. 2023

Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2022.

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontrola zverejňovania zmlúv v CRZ v zmysle novely zákona č. 211/2000 Z.z.

Dátum: 3. 3. 2023

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, ktorý bol schválený OZ dňa 22.06.2022 uznesením č. 24/2022/14 v nadväznosti na dodržiavanie zákonov
a nariadení.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2023

Dátum: 1. 3. 2023

predkladá sa v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2023

Dátum: 25. 11. 2022

predkladá sa v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na rok 2023

Dátum: 26. 10. 2022

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 (ďalej len stanovisko).

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2021

Dátum: 23. 6. 2022

predkladá v zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2022

Dátum: 23. 6. 2022

schválený 22.06.2022 uznesením č. 24/2022/14

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontrola účtovných dokladov za obdobie 9/2021

Dátum: 1. 6. 2022

v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, ktorý bol schválený OZ

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2022

Dátum: 1. 6. 2022

v súlade s ustanovením ! 18f ods. 1 písm. b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Dátum: 25. 4. 2022

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Dátum: 16. 2. 2022

podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na rok 2022

Dátum: 17. 12. 2021

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024 sa predkladá podľa § 18f odsek 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2022

Dátum: 17. 12. 2021

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontrola vyrubovania a výberu miestnych daní výberovým spôsobom

Dátum: 17. 12. 2021

V zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021 uznesením č. 18/2021/14 zo dňa 23.06.2021 bola vykonaná kontrola p.č. 1. Kontrola vyrubovania a výberu miestnych daní výberovým spôsobom.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2022

Dátum: 22. 11. 2021

v súlade s ustanovením ! 18f ods. 1 písm. b) č. 369/1990 Zb. o obecnomzriadení

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021

Dátum: 24. 6. 2021

v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré za rok 2020

Dátum: 24. 6. 2021

vykonanie kontroly v nadväznosti na dodržiavanie zákonov a nariadení

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020

Dátum: 24. 6. 2021

v zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Návrh - PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021

Dátum: 3. 6. 2021

Návrh - PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

Dátum: 12. 3. 2021

správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2021

Dátum: 19. 12. 2020

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na r. 2021

Dátum: 19. 12. 2020

odborné stanovisko

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontroly interných predpisov ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Dátum: 19. 12. 2020

Správa z vykonanej následnej kontroly

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2021

Dátum: 18. 11. 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladá kontrolór obecnému zastupiteľstvu obce Spišské Bystré návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Dátum: 13. 10. 2020

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2019

Dátum: 3. 7. 2020

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2019

Správa z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv

Dátum: 2. 7. 2020

Správa z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2020

Dátum: 2. 7. 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2020

Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Dátum: 5. 5. 2020

hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

Dátum: 21. 2. 2020

§ 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na rok 2020

Dátum: 19. 12. 2019

podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Správa z vykonanej následnej kontroly

Dátum: 19. 12. 2019

Ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správa z vykonanej následnej kontroly

Dátum: 19. 12. 2019

Kontrola jedálne pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2020

Dátum: 19. 12. 2019

v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2020

Dátum: 22. 11. 2019

v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Spišské Bystré za rok 2018

Dátum: 9. 7. 2019

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Spišské Bystré za rok 2018

Správa z vykonanej následnej kontroly - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018

Dátum: 9. 7. 2019

Správa z vykonanej následnej kontroly - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019

Dátum: 9. 7. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019

Dátum: 4. 6. 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019

Správa z vykonanej následnej kontroly - kontrola VZN a interných noriem obce Spišské Bystré v zmysle platnej novely zákona

Dátum: 21. 12. 2018

Správa z vykonanej následnej kontroly

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2019

Dátum: 21. 12. 2018

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na rok 2019

Dátum: 2. 11. 2018

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na 2. polrok 2018

Dátum: 29. 6. 2018

-

Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce - kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií

Dátum: 29. 6. 2018

-

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce za rok 2017

Dátum: 29. 6. 2018

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Dátum: 20. 2. 2018

-

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Dátum: 20. 2. 2018

-

Uznesenie - voľba kontrolóra

Dátum: 18. 12. 2017

-

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016

Dátum: 14. 6. 2017

-

Správa hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016

Dátum: 3. 4. 2017

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017

Dátum: 3. 4. 2017

-

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017

Dátum: 15. 3. 2017

-

Správa hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016

Dátum: 12. 9. 2016

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

Dátum: 12. 9. 2016

-

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

Dátum: 17. 8. 2016

-

Správa hlavného kontrolóra za 2. polrok 2015

Dátum: 5. 2. 2016

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

Dátum: 5. 2. 2016

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015

Dátum: 5. 7. 2015

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Dátum: 25. 6. 2015

-

Odborné stanovisko HK obce k Návrhu zav. účtu obce Spišské Bystré za rok 2014

Dátum: 10. 6. 2015

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2014

Dátum: 20. 1. 2015

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014

Dátum: 14. 8. 2014

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2. polrok 2014

Dátum: 14. 8. 2014

-

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra

Dátum: 13. 6. 2014

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2013

Dátum: 10. 1. 2014

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na 1. polrok 2014

Dátum: 31. 12. 2013

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013

Dátum: 17. 9. 2013

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2012

Dátum: 30. 1. 2013

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré na 1. polrok 2013

Dátum: 3. 1. 2013

-

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012

Dátum: 3. 9. 2012

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré na 2. polrok 2012

Dátum: 3. 9. 2012

-

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2011

Dátum: 28. 6. 2012

-

Projekt „ Intenzifikácia separovaného zberu pre Mikroregión Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany“

Dátum: 16. 5. 2012

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré na 1. polrok 2012

Dátum: 26. 3. 2012

-

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
1
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27
1
28
29 30 31 1
1
2 3 4

Dnes má meniny

Meniny má Petrana, Petronela, Petrónius, Blahoslav, Nela, Petrónia

Aktuálna teplota

31.5.2023 17:55

Aktuálna teplota:

19.7 °C

Vlhkosť:

37.2 %

Rosný bod:

4.7 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

od 27.6.2023 do 4.07.2023

 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:409
TÝŽDEŇ:1432
CELKOM:1336396

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj