Navigácia

Obsah

Sadzobník za služby poskytované

 Obecným úradom Spišské Bystré

 

  1. Kopírovacie služby:

Kopírovanie/tlač čiernobiele A4

0,20 EUR

Kopírovanie/tlač čiernobiele A4 obojstranne

0,40 EUR

Kopírovanie/tlač čiernobiele A3

0,45 EUR

Kopírovanie/tlač čiernobiele A3 obojstranne

0,80 EUR

Kopírovanie/tlač farebne A4

0,50 EUR

Kopírovanie/tlač farebne A4 obojstranne

1,- EUR

Kopírovanie/tlač farebne A3

1,- EUR

Kopírovanie/tlač farebne A3 obojstranne

2,- EUR

  1. Oznamy v miestnom rozhlase:

Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase *

3,- EUR

*   Oznam v miestnom rozhlase je možné vyhlásiť len počas pracovných dní v čase úradných hodín.

Sadzobník služieb poskytovaných Obecným úradom Spišské Bystré bol schválený Zastupiteľstvom obce Spišské Bystré na jeho zasadnutí dňa 10.09.2021 Uznesením č. 19/2021/12.

Tento sadzobník nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré.

V Spišskom Bystrom dňa 10.09.2021

 

 

 

                                                                                             Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                   starosta obce