Navigácia

Obsah

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (stiahnuť)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (stiahnuť)
Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby (stiahnuť)
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (stiahnuť)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (stiahnuť)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (stiahnuť)
Ohlásenie drobnej stavby (stiahnuť)
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (stiahnuť)
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie (stiahnuť)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (stiahnuť)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (stiahnuť)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - rozkopávkové povolenie (stiahnuť)

Písomný záväzok (stiahnuť) 
Žiadosť o výrub stromov (stiahnúť)

Žiadosť o napojenie na verejnú kanalizáciu (stiahnúť)

 

MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

Prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa (stiahnuť)
Žiadosť a vzor vyplnenia žiadosti o uzavretie manželstva (stiahnuť žiadosť vzor)
Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (stiahnuť žiadosť v knihe narodení/stiahnuť žiadosť pre maloleté dieťa/stiahnuť žiadosť v knihe manželstiev)
Písomný súhlas s úpravou priezviska s osvedčeným podpisom (stiahnuť)
Oznámenie o prijatí predošlého  priezviska po rozvode manželstva (stiahnuť)
Správne poplatky Matričného úradu Spišské Bystré (stiahnuť)
Čestné vyhlásenie (stiahnuť)
Generálna plná moc (stiahnuť)
Splnomocnenie (stiahnuť)
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt (stiahnuť)
Návrh na zrušenie trvalého pobytu (stiahnuť)
Odhlasovací lístok trvalého pobytu (stiahnuť)
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa (stiahnuť)

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

Lekársky nález – príloha k žiadosti o posúdenie odkázanosti (stiahnuť)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti – optrovateľská služba terénna- (stiahnuť)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti – služba pobytová -(stiahnuť)

Žiadosť - stravovanie dôchodcovia - stiahnuť. 

 

DANE A POPLATKY

Poučenie na vyplnenie priznania (stiahnuť)
Potvrdenie o podaní priznania (stiahnuť)
Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie (stiahnuť (41.5 kB))
Oznámenie o vzniku a zániku  daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva (stiahnuť)
PO_oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (stiahnuť)

FO_oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (oznámenie na stiahnutie)

Formulár - priznanie k dani z nehnuteľnosti,  k dani za psa,  k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (stiahnuť)

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - TU

Prílohy: 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti – daň z pozemkov (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel) (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely) (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (stiahnuť)
Priznanie k dani za psa (stiahnuť)
Priznanie k dani za predajné automaty (stiahnuť)
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (stiahnuť)
Príloha – zníženie alebo oslobodenie od dane (stiahnuť)

Žiadosť o vydanie náhradnej známky (stiahnuť)

Prihlásenie psa do evidencie (stiahnuť)

Odhlásenie psa z evidencie (stiahnuť)

 

KOMUNÁLNY ODPAD A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ako separovať odpad
Zákon o odpadoch (Zákon č. 223/2001 Z.z. )

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia 

KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA

KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (INT/EXT)