Navigácia

Obsah

Postavenie obecného úradu a prednostu obecného úradu je vymedzené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

§ 16

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

...

 

§ 17

Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

 

 

Prednosta obecného úradu

Mgr. Juraj Peťko

Tel.č.:   052/779 21 97

Mob.č.: 0901 919 746

e-mail:  prednosta@spisskebystre.sk

 

 

Jana Kiktová

Tel.č.:   052/779 21 97

Mob.č.: 0902 919 745

e-mail:  obec@spisskebystre.sk

 

 

Mgr. Marta Krajčová

Tel.č.:   052/779 21 97

Mob.č.: 0902 919 743

e-mail:  dane@spisskebystre.sk

 

 

 

Ingrid Stachová

Tel.č.:   052/779 21 97

Mob.č.: 0902 919 742

e-mail:  ekonom@spisskebystre.sk

 

 

Mgr. František Kováčik

Tel.č.:   052/779 21 97

Mob.č.: 0911 741 740

e-mail:  kultura@spisskebystre.sk

 

 

Mgr. Jarmila Kundisová

Tel.č.:   052/779 21 97

Mob.č.: 0902 919 741

e-mail:  matrika@spisskebystre.sk

 

 

Mgr. Miriam Leščinská

Tel.č.:   052/779 21 97

Mobil.: 0901 919 747

e-mail: tsp@spisskebystre.sk

 

 

Bc. Viera Jurčová 

Tel.č.:   052/779 21 97

Mobil.: 0901 919 747

e-mail: tsp@spisskebystre.sk

 

 

Ing. Tomáš Bruk

Tel.č.:   052/779 21 97

e-mail:  obec@spisskebystre.sk

 

 

Michal Orolín

Tel.č.:   052/779 21 97

Mob.č.: 0902 919 744

e-mail:  obec@spisskebystre.sk

 

 

Kultúrny dom Villa Cubach

Viera Jakubčová

Mobil: +421 903 566 828

E-mail: rezervacia@villacubach.sk

 

Zodpovedná osoba 

Zákon č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 45

Postavenie zodpovednej osoby

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vykonávala činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov.

(2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 potrebnú súčinnosť; najmä sú povinní jej poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí.

(3) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh podľa § 46 nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať za výkon jej úloh podľa § 46. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa § 46 priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa alebo štatutárnemu orgánu sprostredkovateľa.

(4) Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.

(5) Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.15)

(6) Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti ako podľa § 46; prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby žiadna z takýchto iných úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov.

§ 46

Úlohy zodpovednej osoby

(1) Zodpovedná osoba najmä

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,

e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

(2) Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

E-mail: osobneudaje@spisskebystre.sk