Navigácia

Obsah

Matričný úrad

 

Obec Spišské Bystré  – Matričný úrad

 

Územný obvod Matričného úradu  Spišské Bystré tvoria obce:

 

Matričné udalosti, ktoré  nastanú na území týchto obcí sa vybavujú a zapisujú na Matričnom  úrade v Spišskom Bystrom.

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

 

NARODENIE

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné

predložiť:

Informácie pri narodení detí mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Poplatky -  prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší  originál uhradíte 5,00 €.

 

UZAVRETIE  MANŽELSTVA

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 Poplatky :

-   prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne,

- za každý ďalší  originál uhradíte 5,00 € .

 

 

 

VYDANIE SOBÁŠNEHO ALEBO RODNÉHO LISTU BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYĽOVANIA – ová

 - podľa   § 19, ods. 6  zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení  neskorších predpisov

K vybaveniu je potrebné predložiť:

 

PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť príslušnému Matričnému úradu,  že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

K vybaveniu  je potrebné predložiť:

 

MATRIKA ÚMRTIA

K vybaveniu úmrtia je potrebné predložiť:

Poplatky -  prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší  originál uhradíte 5,00 € .

 

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

Do osobitnej matriky  sa zapisujú narodenia štátnych občanov SR v zahraničí. Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky  na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

Poplatky: žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky 10,00 €.

ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY

K vybaveniu žiadateľ predloží:

Poplatky: žiadosť o zápis uzavretia manželstva do osobitnej matriky 10,00 €.

ZÁPIS  ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

K vybaveniu žiadateľ predloží:

Poplatky: žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky 10,00 €.

 

VYSTAVENIE „ VIACJAZYČNÉHO ŠTANDARDNÉHO FORMULÁ “ (RODNÝ LIST, SOBÁŠNY LIST, ÚMRTNÝ LIST)  PRE ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE

Ak je potrebné použitie slovenského rodného listu, úmrtného listu , alebo sobášneho listu v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

VŠF nahrádza  vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ.

Poplatky - za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  5,00 €.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012. 

 

Správne poplatky Matričného úradu Spišské Bystré