Navigácia

Obsah

Dane a poplatky

Daňová povinnosť

Vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej  z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným predpisom. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje.

Sadzby dane pre rok 2016:
Druh pozemku Hodnota  pozemku v k. ú.  Spišské Bystré  €/m2          Sadzba dane

 a ) orná pôda,

trvalé trávnaté  porasty                               0,1862                                                     0,50% zo základu dane 

                                                                    0,0461                                                     0,50% zo základu dane 

b) záhrady                                                   1,85                                                          0,50% zo základu dane 

c)zastavané plochy a nádvoria                    1,85                                                          0,50% zo základu dane 

ostatné plochy                                             1,85                                                          0,50% zo základu dane

d)lesné pozemky na ktorých sú                   0,0033 €

hospodárske lesy                              Táto hodnota platí pre daňovníkov,                    1,25% zo základu dane          

                                                          ktorí nedoložia znalecký posudok 

e) stavebné pozemky                                 18,58                                                          0,50% zo základu dane

f) pozemok pod transformačnou

stanicou a pod predajným stánkom           18,58                                                          0,50 % zo základu dane

*) V zmysle § 6 ods. (4) sa na účely dane z nehnuteľností za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa §10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení, ak ide o zmeny stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

Druh stavby Sadzba/m2
a) stavby nabývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,056 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, s tavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,056 
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,165 €

d) samostatne stojace garáže

e) stavby hromadných garáží 

f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou

0,215 €

0,215 €

0,215 €

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,282 €
h)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,531 €
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,165 €

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, za každý aj začatý m2.

Sadzby dane za byty a nebytové priestory na rok 2016:

a) za byty                 0,056 €
b) za nebytové priestory                 0,056 €
c) za nebytové priestory určené na podnikanie a zárobkovú činnosť                 0,531 €

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánovy dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Sadzba dane je 0,20 € na osobu a prenocovanie.

Platiteľ dane, fyzická alebo právnická osoba, je povinná správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky ubytovacieho zariadenia do 30 dní od vzniku alebo zániku činnosti a to na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na mestskom úrade a na webovom sídle obce.

Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb za každé ubytovacie zariadenie na území obce na samostatnom tlačive. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajne automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane za jeden automat je 166,00 € za kalendárny rok

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Daň za nevýherné predajne automaty sa vyrubuje spoločným rozhodnutím.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane je:

a) 332,00 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok,

b) 100,00 € za jeden mechanický prístroj – biliard, bowling  a kalendárny rok,

c) 33,00 € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje spoločným rozhodnutím.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pre účely VZN sú verejnosti  prístupné pozemky vo vlastníctve obce: obecné komunikácie, ulice, námestia, chodníky, mosty, nezastavané územia – pozemky, nábrežia vodných tokov, trhoviska, športové priestory slúžiace verejnému užívaniu.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:

a) akcie organizované mestom,

b) charitatívne a verejnoprospešné akcie,

c) vo verejnom záujme

Všeobecná sadzba dane za osobitne užívané verejné priestranstvo za každý aj začatý m2 užívania verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb          1,00 €/ m2 a deň

b) predajného zariadenia                                                                    1,00 €/m2 a deň

c) umiestnenie skládky                                                                        0,10 €/m2 a deň

d) umiestnenie stavebného zariadenia                                                0,10 €/m2 a deň

e) umiestnenie reklamného zariadenia                                                0,10 €/m2 a deň

f) zariadenia cirkusu                                                                              70 € na 1 deň

g)zariadenia lunaparku a iných atrakcií                                                 15 € na 1 deň

Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje rozhodnutím.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane je 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je

a) pes chovaný ne vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník  je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník  je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní  odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Doplňujúce informácie

Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie spoločným rozhodnutím. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Tlačivá na stiahnutie

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - platí od 1.1.2016

Poučenie na vyplnenie priznania
Potvrdenie o podaní priznania
Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie
Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Spišské Bystré

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu vo výške 0,0411   za osobu a kalendárny deň. Ročný poplatok na rok 2016 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu je 15 €.

Správca dane stanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber pre právnické osoby a podnikateľov vo výške 0,013926 € za jeden liter odpadu.

Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby za drobný stavebný odpad bez škodlivín vo výške 0,037 €/1 kg odpadu.

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území obce Spišské Bystré alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území obce alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena – každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov, zmena frekvencie vývozu, zmena zbernej nádoby, zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Sankcia za nesplnenie oznamovacej povinnosti

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote uloží správca dane podľa daňového poriadku pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, alebo osobe, ktorá za iného  plní povinnosť poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok  v priebehu  zdaňovacieho  obdobia. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je podanie písomnej žiadosti a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť, napr.

Zníženie  a odpustenie poplatku

Na základe podkladov obec poplatok  odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže , že sa viac ako  90 dní v  zdaňovacom období   nezdržiaval na území obce.

Fyzickým osobám starším ako 62 rokov sa poplatok znižuje o 20 % zo sadzby 15 €.

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú:

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné

predložiť  aj preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).

Na základe podkladov obec poplatok  zníži na 50% za obdobie, za ktoré poplatník obci

preukáže ,  že sa viac ako  90 dní v  zdaňovacom období   nezdržiaval na území obce.

Podkladmi pre zníženie poplatku sú:

Platenie miestnych daní a miestneho poplatku

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady sa platia na základe rozhodnutia, okrem dane za ubytovanie, nasledovnými spôsobmi:

Poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín poplatník zaplatí v hotovosti  pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez  škodlivín na miesto určené obcou.

Pri platbe v hotovosti v banke alebo pri bezhotovostnom prevode z účtu daňovníka je potrebné správne vyplniť identifikáciu platby – variabilný, konštantný a špecifický symbol.

Neoznačenú platbu daňového subjektu  správca dane podľa daňového poriadku použije  na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí na účet obce Spišské Bystré:

VÚB, a.s. pobočka Poprad252 285 62/0200

IBAN: SK98 0200 0000 0000 2522 8562

BIC: SUBASKBX

Tlačivá na stiahnutie

Poučenie na vyplnenie priznania (stiahnuť)
Potvrdenie o podaní priznania (stiahnuť)
Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie (stiahnuť)
Oznámenie o vzniku a zániku  daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva (stiahnuť)
PO_oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (stiahnuť)

FO_oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (stiahnúť)

Formulár - priznanie k dani z nehnuteľnosti,  k dani za psa,  k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (stiahnuť)

Prílohy: 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti – daň z pozemkov (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel) (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely) (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (stiahnuť)
Priznanie k dani za psa (stiahnuť)
Priznanie k dani za predajné automaty (stiahnuť)
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (stiahnuť)
Príloha – zníženie alebo oslobodenie od dane (stiahnuť)