Navigácia

Obsah

Komisie

 

Strategický plán rozvoja obce

Marketingový plán 2015

Vykonávací plán na rok 2016

Príloha č. 1 k vykonávaciemu plánu na rok 2016 

Príloha č. 2 k vykonávaciemu plánu na rok 2016 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu

- popri úlohe súvisiacej so zákonnými postupmi pri ochrane verejného záujmu, tvorivo a systémovo rieši problematiku obecnej legislatívy a dodržiavania zákonnosti, najmä v oblasti verejného obstarávania a dodržiavania záväzných nariadení a iných noriem obce.

Predseda: Ing. Martin Lopušek - do 17.8.2017

                od 27.10.2017 MUDr. Jana Kováčová Gajanová

Členovia: 

Martin Marušin

Ing. Martin Lavko

Pavol Jurčo

Plán činnosti komisie KpOVPaVZ

Zápis - 02.09.2018

Zápis - 18.4.2018

Zápis - 22.3.2018

Zápis - 26.1.2018

Zápis - 04.11.2017

Zápis - 07.10.2016

 

 

Komisia pre rozvoj a plánovanie

- formuluje dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele, premieta tieto ciele do vybilancovaných strategických, taktických a operatívnych plánov rozvoja ľudských zdrojov, investičných, marketingových a finančných plánov a kontroluje priebežné plnenie týchto plánov.

Predseda: Ing. Pavol Budaj PhD.

Členovia:

Ing. Kamila Jurčová

Ing. Ján Havaš

Ing. Stanislav Zeman

Plán činnosti komisie RaP

Zápisnica z 09.06.2017

Zápisnica z 25.08.2017

 

Komisia pre kultúru a vzdelávanie

- systémovo rieši problematiku rozvoja obce a najmä jej mladých ľudí v oblasti duchovnej, duševnej a telesnej kultúry, buduje organizačné, technické a najmä ľudské zázemie pre systematicky aktívny prístup dospelých občanov a mládeže k zvyšovaniu kultúrnosti života v obci.

Predseda: Ing. Ján Havaš

Členovia:

Ing. Kamila Jurčová

MUDr. Jana Kováčová Gajanová

Pavol Jurčo - od 17.8.2017

Ing. Martin Lopušek - do 17.8.2017

 

Komisia KaV – Plán kultúrnych akcií 2015

Komisia KaV – Harmonogram 2015

Správa komisie KaV

Vyjadrenie - 08.10.2016

Zápisnica  zo zasadania komisie - 13.1.2017

Zápis zo stretnutia komisie - 18.6.2017

Zápis zo stretnutia komisie - 23.9.2017

Zápis zo stretnutia komisie - 20.10.2017

 

Komisia pre životné prostredie a výstavbu

- iniciuje systémové technické riešenia v problematike: a) ochrany životného prostredia v komplexnom ponímaní, t.j. v oblasti zdrojov, ktoré sa zo životného prostredia odoberajú, aj tých, ktoré sa do životného prostredia v obci antropogénnou činnosťou dostávajú; b) budovania technického zázemia pre všestranný kultúrny rozvoj obce.

Predseda: Peter Kundis

Členovia: 

Ing. Pavol Budaj PhD.

Ing. Martin Lavko

 

zápisnica - 30.08.2018

zápisnica - 31.5.2018

zápisnica - 16.4.2018

zápisnica - 24.1.2018

zápisnica - 12.01.2018

zápisnica - 14.11.2017 - 2.12.2017

zápisnica - 25.10.2017

zápisnica - 16.8.2017

zápisnica - 26.5.2017 a 11.6.2017

zápisnica - 26.5.2017

zápisnica - 10.5.2017

zápisnica - 18.3.2017

zápisnica - 18.1.2017

Plán práce komisie na rok 2017

Plán činnosti komisie ŽPaV

zápisnica - 09.11.2016

zápisnica - 08.10.2016

zápisnica - 12.08.2016

zápisnica  - 08.06.2016

zápisnica - 26.04.2016

zápisnica - 12.02.2016

 

Zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

§ 15
Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.                                                                                                       (4) Členovi komisie,  ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.