Navigácia

Obsah

Vysvetlenie k výberu režijného poplatku

Typ: ostatné
vysvetlenie k výberu režijného poplatku 1Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, 059 18  Spišské Bystré 

 

Vážení rodičia,

na základe všeobecne záväzného nariadenie obce č. 9/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni , bol obecným zastupiteľstvom schválený príspevok na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania vo výške 25€/rok.

Zákonný zástupca je povinný uhradiť poplatok režijných nákladov (na materiálno - technické vybavenie kuchyne a jedálne) raz ročne vo výške: 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) za každé dieťa prihlásené na stravu na účet SK84 0900 0000 0051 5955 0517, a to najneskôr do 15.02. príslušného kalendárneho roka. Zaplatenie príspevku je jednou z podmienok stravovania sa v školskej jedálni.

Prosím Vás o nemýlenie si príspevku za réžiu vo výške 25€/rok, so zábezpekou vo výške 20€, ktorú ste zaplatili v septembri a tá sa Vám prenáša až do deviateho ročníka a potom Vám bude vrátená na účet.(samozrejme, ak budete svoje dieťa včas a riadne odhlasovať z obeda).

Z tohto dôvodu, sme objednali čipy a registračné zariadenia, ktoré budú zaplatené už z vybratej réžie. Pre žiaka bude prvý čip bezplatný, každý ďalší bude spoplatnený sumou 3€.

Postup:

  1. Žiak ihneď po príchode do školy    priloží čip k čítačke umistnenej v šatni, tým splní jednu z podmienok na čerpanie štátnej dotácie.
  2. Po príchode do jedálne priloží čip k čítačke v jedálni a odoberie obed. Tým naplní aj druhú podmienku čerpania štátnej dotácie a tou je reálne odobratie obeda.
  3. Problémy spojené s praktickým používaním čipu ako je napr. strata čipu, zabudnutie jeho zabudnutie alebo používanie čipu mladších žiakov sa upravia v pokynoch pre stravníkov.

 

Výhody:

  1. Rodič vďaka aplikácii ihneď vie, kedy žiak vstúpil do školy, nečaká na začiatok 1.vyuč. hodiny.
  2. Rodič vie, či bol žiak na obede. ( aplikácia už nezistí , či mu chutilo alebo zjedol všetko J ).
  3. Vedúca školskej jedálne nebude odkázaná na prácnu ručnú evidenciu.

 

Očakávania

Výber príspevku nám umožní postupne skvalitniť podávanú stravu, povymieňať zastaralé vybavenie kuchyne , dovolí nám v dohľadnom čase ponúkať výber z dvoch hlavných jedál a taktiež aj mliečne desiaty. Preto veríme, že súčasné zmeny, ktoré na ostatných školách už prebehli, prijmete s pochopením.

 

Prosba

Variabilný symbol, ktorý vám bol vygenerovaný, prosím zadajte do platobného príkazu.

               Tento VS je nutné si uchovať a používať ho počas celej šk. dochádzky žiaka.

               Taktiež Vás žiadam o pochopenie pri prípadných problémoch počas skúšobnej prevádzky.

 

S úctou

 

Mgr. Štefan Luha, v.r.,  riaditeľ školy


Vytvorené: 15. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 14:22
Autor: Správce Webu