Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia lovu líšok hrdzavých na nepoľovných plochách

Typ: ostatné
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia lovu líšok hrdzavých na nepoľovných plochách 1Na základe podnetov od občanov týkajúcich sa napadnutia domácej hydiny líškou hrdzavou a taktiež na základe zaznamenaného zvýšeného pohybu líšok v blízkosti obydlí, obec vyvolala proces konania vo veci povolenia lovu líšok hrdzavých na nepoľovných plochách


Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia lovu líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) na nepoľovných plochách


     Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o poľovníctve“), príslušný na konanie podľa § 56 ods. 7 zákona o poľovníctve obdržal dňa 23. 09. 2020 žiadosť obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré o povolenie na mimoriadny lov líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) v intraviláne obce Spišské Bystré.

     Z obsahu podania je zrejmé, že ide o žiadosť o povolenie mimoriadneho lovu – obmedzenie stavu líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) na nepoľovných plochách – v zastavanom území obce Spišské Bystré.

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. (ďalej len „správny poriadok“) bolo dňom podania začaté konanie o povolení lovu líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) na nepoľovných pozemkoch – v intraviláne obce Spišské Bystré.

     Správny orgán týmto v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku


     upovedomuje

účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí konania vo veci povolenia lovu líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) na nepoľovných plochách – v intraviláne obce Spišské Bystré.

     Uvedené nepoľovné plochy sa nachádzajú v obvode uznaného poľovného revíru Dubina, ktorého užívateľom je Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Hviezdoslavova 431, 059 18 Spišské Bystré (ďalej len „SPZ, PZ Dubina Poprad“) a v obvode uznaného poľovného revíru Spišské Bystré, ktorého užívateľom je Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hubert (ďalejlen „SPZ, PZ Hubert“).

      V súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní majú účastníci konania možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k podkladom pre rozhodnutie i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia o povolení lovu líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) možno nahliadnuť na tunajšom správnom orgáne.


Správny orgán upúšťa od miestnej ohliadky a ústneho pojednávania z dôvodu, že sú mu známe miestne pomery z jeho úradnej činnosti a požadovaná žiadosť s dokladmi poskytuje dostatočný podklad pre jej posúdenie.


                                                                                                                                          Ing. Šimon Škoviera
                                                                                                                                                vedúci odboru

Rozdeľovník k OU-PPPLO2-2020/017529-002
Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Hviezdoslavova 431, 059 18 Spišské Bystré
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hubert, Spišské Bystré, 059 18 Spišské Bystré


Vytvorené: 1. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2020 09:26
Autor: Správce Webu