Navigácia

Obsah

Krízová situácia je obdobie mimo času vojny a vojnového stavu, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadnu situáciu.

(Zákon č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov)

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok.

Mimoriadnou udalosťou sa v našich podmienkach rozumie živelná pohroma, technologická havária, teroristický útok alebo kumulácia ich účinkov - katastrofa. (Zákon č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Najčastejšími mimoriadnymi udalosťami, ktoré každoročne postihujú Slovenskú republiku, sú povodne, veterné smršte a snehové kalamity. Menej častými sú technologické havárie sprevádzané výbuchmi a rozsiahlejšie požiare.

Pojem krízový stav sa síce v súčasných platných právnych normách nevyskytuje, avšak jeho vysvetlenie podáva dokument „Terminologický slovník krízového riadenia a zásady jeho používania“, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 523 zo 6. júla 2005. Definícia znie:

„Právny stav vyhlásený kompetentným orgánom verejnej správy na určitom území na riešenie krízovej situácie v priamej závislosti od jej charakteru a rozsahu (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav). Je spojený so zlyhaním všeobecne platných postupov, nástrojov a mechanizmov riadenia a s potrebou aplikovania zásad krízového riadenia vrátane dočasného obmedzenia základných práv a slobôd“.

Pojem „krízového stavu“ teda,  na rozdiel od „krízovej situácie“ počíta aj s časom vojny a vojnového stavu.

Prehľad právomocí

prezident republiky           

vypovedanie vojny

na základe rozhodnutia NR SR

Ústavný zákon č.227/2002

 

vojnový stav

na návrh vlády SR (na celom území SR)

Ústavný zákon č.227/2002

výnimočný stav

na návrh vlády SR (len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 60 dní).

Ústavný zákon č.227/2002

vláda SR

núdzový stav  

len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní

Ústavný zákon č.227/2002

 

mimoriadna situácia

ak rozsah zasiahnutého územia presiahne pôsobnosť okresného úradu, a obce, právnickej osoby a fyzické osoby

Zákon č.42/1994

okresný úrad v sídle kraja

 

mimoriadna situácia

ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu

Zákon č.42/1994

okresný úrad

 

mimoriadna situácia

vo svojom územnom obvode

Zákon č.42/1994

starosta obce

mimoriadna situácia

vo svojom územnom obvode

Zákon č.42/1994

podnikateľ

ohrozenie

vo svojej pôsobnosti

Zákon č.42/1994

 

 

Problematiku upravujú zákony:

 

zdroj - www.minv.sk

 

Keď zaznie siréna

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania):

  1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
  2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred  čím vás varuje,
  3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri
    možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov
    mimoriadnej udalosti.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Hovorená informácia obsahuje:

      a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,

      b) údaje o zdroji ohrozenia,

      c) údaje o druhu ohrozenia,

      d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,

      e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšavanie sirén:

Varovací systém sa nesmie preskúšavať:

a) v nočných hodinách,

b) v dňoch pracovného pokoja,

c) spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.

 

ČO UROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania)

 

1. okamžite sa ukryte

2. zatvorte okná a dvere

3. zapnite rádio alebo televíziu

zdroj - www.minv.sk