Aktuálna teplota

23.4.2018 07:51

Aktuálna teplota:

17.1 °C

Vlhkosť:

42.8 %

Rosný bod:

4.3 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, pondelok 23. 4. 2018
20 °C 1 °C
mierny dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.31m/s
tlak928.02hPa
vlhkosť28%
zrážky3.25mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Zámer zámeny nehnuteľnosti

Obec Spišské Bystré

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer zámeny pozemkov:

 diel č. 3 o výmere 21 m2 odčlenený  od parc. č. 7643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré  pričlenený k parc. č. 436/5 k.ú. Spišské Bystré

diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený  od parc. č. 7643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré  pričlenený k parc. č. 436/1 k.ú. Spišské Bystré

za diel č. 6   o   výmere  16 m2 odčlenený od parc. č. 436/3, druh pozemku záhrady vo vlastníctve Petra Vitka s manželkou Júliou, obaja bytom Vodárenská 650/6, 059 18  Spišské Bystré  pričlenený k parc. č. 436/7  k.ú. Spišské Bystré

Diely boli zamerané geometrickým plánom č. 7/2017 úradne overeným dňa 19.05.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom.

Zámena bude s doplatkom  za rozdiel, t.j. za 17 m2, v prospech obce.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a úpravu hraníc reálneho oplotenia. Diel č. 3 a č. 4 slúži na prístup k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, odčlenené diely sú čiastočne zastavané stavbou – oplotenia a garáže a dlhodobo užívané žiadateľmi.

O zámene nehnuteľností bude Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.04.2018.

 

Zverejnené: 04.04.2018 – 21.04.2018

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obec Spišské Bystré

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer zámeny pozemkov:

časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Spišské Bystré evidovanej na liste vlastníctva č. 1 a to:

- novovytvorený pozemok registra KN „C“ par. č. 7640/4, k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 odčlenený z pozemku registra KN „C“ parc. č. 7640/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 551 m2 na základe geometrického plánu č. 14281601-25/18, úradne overeného dňa 28.02.2018 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom

za podiely nehnuteľnosti pozemku registra KN „E“ parc. č. 4003 o celkovej výmere 419 m2 , k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávne porasty vo vlastníctve časť B/47 Ing. Mgr. Marcely Vitkajovej bytom SNP 279/181, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/18, B/48 Viery Ferenčíkovej bytom Tatranská Lomnica 91, 059 60 Tatranská Lomnica spoluvlastnícky podiel 1/36 , B/49 Mgr. Jarmily Kundisovej bytom SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/36, B/50 Jany Vajdovej bytom K zeleným domkum 633/36, Praha 4, 140 00 ČR spoluvlastnícky podiel 1/36 a B/51 Zdenky Petruľovej bytom Školská 549/42, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/36 evidovanej na liste vlastníctva č. 2226 o celkovej výmere spoluvlastníckych podielov 69,84 m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby miestnej komunikácie – prepojenie ulíc Partizánska a Školská.

O zámene nehnuteľností bude Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.04.2018. Zverejnené: 04.04.2018 – 21.04.2018

 

Vyvesené: 4. 4. 2018

Dátum zvesenia: 20. 4. 2018

Späť