Aktuálna teplota

23.4.2018 07:51

Aktuálna teplota:

17.1 °C

Vlhkosť:

42.8 %

Rosný bod:

4.3 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, pondelok 23. 4. 2018
20 °C 1 °C
mierny dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.31m/s
tlak928.02hPa
vlhkosť28%
zrážky3.25mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Zámer predať nehnuteľnosti

Obec Spišské Bystré

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť:

novovytvorený   pozemok   par.  č.  1215/176   k.ú.  Spišské  Bystré o výmere 228 m2, druh pozemku trvalo trávne porasty odčlenený  dnes z pozemku registra KN „C“  parc. č. 1215/81   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere   7 746  m2 (stav podľa geometrického plánu č. 36444499-173/2011  úradne overeného dňa 20.01.2012 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom od KN „C“ parc. č. 1215/81, druh pozemku trvalo trávne porasty o celkovej výmere 8 378 m2)  z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa  na základe žiadosti Mgr. Terézie Králikovej, Hviezdoslavova 446/66,059 18  Spišské Bystré.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie pozemku, dlhodobo užívaný žiadateľkou, na ktorom je postavená stavba – plot vo vlastníctve žiadateľky.

O   predaji   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.04.2018.

 

Zverejnené: 04.04.2018 – 21.04.2018

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer predať nehnuteľnosti:

diel č. 8  o výmere 21 m2, druh pozemku vodné plochy odčlenený z pozemku  registra KN „C“  parc. č. 127/6   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku vodné plochy  o celkovej výmere  1372  m2 (podľa GP č. 14280680-27/2003  úradne overeného dňa 17.09.2003 o celkovej výmere 1464 m2)  a pričlenený k pozemku registra KN „C“ parc. č. 773

a

diel č. 6 o výmere 158 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria odčlenený z pozemku registra KN „C“  parc. č. 7638/1 o celkovej výmere 727 m2 (podľa GP č. 14280680-27/2003  úradne overeného dňa 17.09.2003 parc. č. 7638 o celkovej výmere 1155 m2)  k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pričlenený k pozemku registra KN „C“ parc. č. 773  

na základe geometrického plánu č. 14280680-27/2003  úradne overeného dňa 17.09.2003 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa  na základe žiadosti MVDr. Bystríka Nahálku a manželky Anny Nahálkovej, obaja bytom  Cintorínska 663/75, 059 18  Spišské Bystré.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: ide o predaj administratívneho charakteru za účelom zabezpečenia procesných úkonov predaja realizovaného v roku 2004 v súlade s platnými právnymi predpismi. Predmetné diely tvoria priľahlé pozemky k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov a sú dlhodobo užívané žiadateľmi.

O   predaji   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.04.2018.

Zverejnené: 04.04.2018 – 21.04.2018

Vyvesené: 4. 4. 2018

Dátum zvesenia: 20. 4. 2018

Späť