Aktuálna teplota

19.4.2018 21:18

Aktuálna teplota:

15.3 °C

Vlhkosť:

54 %

Rosný bod:

6 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, štvrtok 19. 4. 2018
18 °C 0 °C
jasná obloha, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 2.87m/s
tlak940.62hPa
vlhkosť48%

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

Späť

Uznesenia č. 22/2017

Uznesenie č. 22/2017/1

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  2. Schválenie programu

Obecné zastupiteľstvo  v Spišskom  Bystrom

schvaľuje

program zasadania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré so zmenou:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Marketingové aktivity pri zabezpečovaní plánu rozvoja obce
 6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016
 8. Zmena maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – informatívna správa
 9. Návrh na schválenie spolufinancovania vo výške 5% na zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy
 10. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
 11. Návrh na prerokovanie žiadosti DHZO
 12. Žiadosti občanov a organizácií
 13. Rôzne
 14. Interpelácie
 15. Záver

 

 

 (Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)

                                                       

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

 

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uznesenie č. 22/2017/2

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Starosta obce

určuje

 1.  za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
 2. za overovateľov zápisnice  pána Ing. Martina Lavka  a pána Martina Marušina 

                                                                             

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/3

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  4. Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo   v Spišskom  Bystrom

 berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

 

 

                                                                                                                         Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                              starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/4

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  5. Marketingové aktivity pri zabezpečovaní plánu rozvoja obce

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) berie na vedomie

      informatívnu správu o plnení plánu rozvoja obce v oblasti marketingových aktivít

B) schvaľuje

     Plán marketingovej komunikácie obce na rok 2017

C) ukladá

      realizovať opatrenia, ktoré sú v bode 2  predloženej správy

 

(Hlasovanie: za – 6 , proti – 0, zdržal sa – 0)

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                 starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

__________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/5

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  6.  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré na rok 2017

B) poveruje

hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

 (Hlasovanie: za – 6 , proti – 0, zdržal sa – 0)

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/6

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo  v Spišskom  Bystrom

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré za 2. polrok 2016

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                 starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/7

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  8. Zmena maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – informatívna správa

Obecné zastupiteľstvo  v Spišskom  Bystrom

berie na vedomie

informáciu o určení novej maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na základe Rozhodnutia ÚRSO 0170/2017/V, č. spisu: 1053-2017-BA zo dňa 28.02.2017

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                   starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/8

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  9. Návrh na schválenie spolufinancovania vo výške 5% na zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy

Obecné zastupiteľstvo  v Spišskom  Bystrom

schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Požiarneho domu Spišské Bystré“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov  na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 198 507,94 eur a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne 10 000,-- eur.

4.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

(Hlasovanie: za – 6 , proti – 0, zdržal sa – 0)

 

                                                                                                                 Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                       starosta obce

 

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/9

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  10. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017

10.1. Oznámenie č. 1/2017

Obecné zastupiteľstvo  v Spišskom  Bystrom

berie na vedomie

Oznámenie pre OZ č.1/2017

ZŠ s MŠ (listy Okresného úradu PO odbor školstva)   

1. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ                       +  4 377,-€   

    Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet.                       +  4 377,-€  

2. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ                       +   3 640,-€    /príspevok na žiakov zo  soc.                                                                                                                                                                 znevýh.prostredia/

    Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet.                      +   3 640,-€

3. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ                     +   6 024,-€   /asistenti učiteľa/

    Výdaje EK 641006 zdroj 111 MŠ-prenes.kompet.                     +   6 024,-€  

4. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ                       +   5 702,-€    /vzdeláv.poukazy /

    Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet .                      +   5 702,-€

5. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ                        +   2 310,-€    /dopravné/                                                                                                                                

    Výdaje EK 641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet .                      +    2 310,-€     

6. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ                        +   3 300,-€  /škola v prírode/

     Výdavky EK  641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet                    +   3 300,-€

7. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ                        +   5 250,-€  /lyžiarsky kurz/

     Výdavky EK  641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet                    +   5 250,-€

8. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ                        +       915,-€  /odchodné/

     Výdavky EK  641006 zdroj 111 ZŠ-prenes.kompet                    +       915,-€

9. Príjmy    EK 312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ                       -       163,-€ 

     Výdavky EK  641006 zdroj 111 MŠ-prenes.kompet                   -       163,-€

 

OBEC (listy OÚ, MV SR, MDVRR SR)

10.  Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia život.prostredie               +          3,77€

       Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia život.prostredie            +         3,77€ 

11.  Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia register obyvateľov          +      176,99€

        Výdavky EK 633006 zdroj 111 dotácia register obyvateľov       -      600,00€

        Výdavky EK 611000 zdroj 111 dotácia register obyvateľov       +     575,50€

        Výdavky EK 625002 zdroj 111 dotácia register obyvateľov       +     201,49€

12.  Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia matrika                                 +    201,05€

       Výdavky EK 611000 zdroj 111 dotácia matrika                             +     149,00€

       Výdavky EK 625002 zdroj 111 dotácia matrika                             +       52,05€

13.  Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia stavebný úrad                     +       46,39€

       Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia stavebný úrad                 +       46,39€

14. Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia úsek dopravy                        -        16,01€

     Výdavky EK 635006 zdroj 111 dotácia úsek dopravy                    -       125,00€

     Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia úsek dopravy                    +      108,99€

15.  Príjmy EK 312001 zdroj 111 dotácia vojnové hroby                     +        25,00€

     Výdavky EK 637004 zdroj 111 dotácia vojnové hroby                 +        25,00€

 

                                                                                                                             Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

 

10.2. Oznámenie č. 2/2017

 

Obecné zastupiteľstvo  v Spišskom  Bystrom

berie na vedomie

Oznámenie pre OZ č.2/2017

zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu

717001 – Stavby a ich technické zhodnotenie                                                 -    2 390,40 €

zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu

713005 – Špec.prístroje a zariadenia                                                               +   2 390,40 €

zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu

717001 – Stavby a ich technické zhodnotenie                                                 -    1 500,- €

zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu

637003 – Kniha                                                                                                  +   1 500,- €

(program 2.1. Propagácia a prezentácia obce)

 

 

                                                                                                                           Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uznesenie č. 22/2017/10

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  11. Návrh na prerokovanie žiadosti DHZO

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) zamieta

žiadosť na zmenu rozpočtu pre DHZO

(Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0)

B) odporúča

pripraviť na najbližšie zasadanie návrh na úpravu rozpočtu DHZO - obec v spolupráci s veliteľom DHZO

 

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                 starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/11

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  12.  Žiadosti občanov a organizácií

12.1. Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný osobitného zreteľa – diel č. 1 pozemku parc. č. 1215/247 k.ú. Spišské Bystré – Ing. Ondrej Ruttkay, MVDr. Jana Ruttkayová

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

 1. rozhoduje

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj  nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:

 • rozšírenie priľahlého pozemku za účelom osadenia oplotenia v dostatočnej vzdialenosti od strešného žľabu, z dôvodu jeho bezpečnej budúcej údržby.   
 1. schvaľuje
 1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to predaj  nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa: rozšírenie priľahlého pozemku za účelom osadenia oplotenia v dostatočnej vzdialenosti od strešného žľabu, z dôvodu jeho bezpečnej budúcej údržby,
 2. podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj  nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a   to

 novovytvorený  pozemok  registra KN-C  diel č. 1 parc.  č.  1215/247   k.ú.  Spišské     Bystré o výmere 25 m2 odčlenený z pozemku registra KN-C parc. č. 1215/81   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku -  zastavané plochy a  nádvoria  o      celkovej    výmere 

7 800  m2  na základe geometrického plánu č. 14281601-114/16  úradne overeného dňa 03.01.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom na základe žiadosti  Ing. Ondreja Ruttkaya a MVDr. Jany Ruttkayovej, Družstevná 856/29, 059 18  Spišské Bystré za cenu 6,00 eur/m2, spolu za cenu 150,00 eur.

 

(Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0)

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                   starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

 

12.2. Návrh  na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) priamym predajom – pozemok par. č. 1215/119 k.ú. Spišské Bystré

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

schvaľuje

 1. podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  spôsob prevodu   nehnuteľnosti – pozemku  registra KN „C“ parc. č. 1215/119 k.ú. Spišské Bystré o výmere 572  m2 a to priamym predajom,

 

 1. podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra  KN „C“ parc. č. 1215/119 k.ú. Spišské Bystré o výmere 572 m2 vo vlastníctve Obce Spišské Bystré  Matúšovi Hoššovi a Jane Hoššovej bytom Partizánska 17/15, 059 18  Spišské Bystré,   za cenu  14,40 eur/m2, spolu za cenu 8 236,80 eur  za  účelom výstavby rodinného domu.

 

(Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0)

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

 

12.3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce – Ján Alžbetin a Marta Alžbetkinová

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

odporúča

začatie procesu Zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu obce Spišské Bystré

 

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                   starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uznesenie č. 22/2017/12

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  13. Rôzne – Návrh na zmenu uznesenia č. 21/2017/7

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

A) ruší

uznesenie č,. 21/2017/7 zo dňa 03.02.2017

(Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0)

B) schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja za účelom realizácie projektu „Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov  na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci maximálne 12 000,-- eur.

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

(Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0)

 

                                                                                                                           Mgr. Marián Luha,  v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

 

Spišské Bystré 06.04.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2017/13

z 22. rokovania  Obecného zastupiteľstva  Spišské Bystré

zo dňa 31.03.2017

___________________________________________________________________________

K bodu  14. Interpelácie

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom

 1. schvaľuje

1) zámer realizovať doplnenie svietidiel na Vodárenskej  ulici v minimálnom potrebnom

      množstve a vypracovanie cenovej ponuky

(Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0)

2) minimálnu úpravu komunikácie na Vodárenskej ulici a vypracovanie cenové ponuky

(Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0)

 1. berie na vedomie

prednesený príspevok pána Jozefa Budaja

 

                                                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                                  starosta obce

Spišské Bystré 06.04.2017

 

 

 

Vyvesené: 10. 4. 2017

Dátum zvesenia: 26. 4. 2017

Späť