Aktuálna teplota

23.4.2018 07:46

Aktuálna teplota:

18.6 °C

Vlhkosť:

41.2 %

Rosný bod:

5.2 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, pondelok 23. 4. 2018
20 °C 1 °C
mierny dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.31m/s
tlak928.02hPa
vlhkosť28%
zrážky3.25mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

Späť

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016

Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu
obce Spišské Bystré za rok 2016.

 

Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016 predkladám v zmysle §18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2016.

 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu.

V odbornom stanovisku vychádzam z posúdenia návrhu na základe dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu.
2. Metodická správnosť predbežného návrhu záverečného účtu.

 

 1. Zákonnosť predloženého Návrhu záverečného účtu

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti obce.
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli dňa 14.06.2017 a bude zverejnený do 30.06.2017, čím bude splnená zákonom stanovená povinnosť obce podľa § 9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce.
V zmysle § 16, ods., 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s ustanovením § 9, ods. 4 zákona o obecnom zriadení ročnú účtovnú závierku k 31.12.2016 do doby spracovania tohto stanoviska overil audítor. Obec má uzatvorenú zmluva č. 88/2016 na vykonanie auditu na rok 2016 zo dňa 10.06.2016. Audit v zmysle zmluvy bol spracovaný v zákonom stanovenej lehote a správa z auditu bude predložená na rokovanie OZ v Spišskom Bystrom spolu s Návrhom Záverečného účtu a týmto Stanoviskom.

 

2. Metodická správnosť predloženého Návrhu záverečného účtu.

 

Predložený Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 10, ods. 3 tohto zákona v nasledovnom členení:

 • údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • hodnotenie plnenia programového rozpočtu,
 • usporiadania vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, iným obciam a ostatným právnickým osobám,
 • tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu,
 • bilancia aktív a pasív k 31.12.2016,
 • prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016,
 • údaje o hospodárení príspevkovej organizácie zriadenej obcou.

B. Spracovanie záverečného účtu.

Pri spracovaní záverečného účtu obce bol dodržaný postup podľa § 16, ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zákonnej lehote po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.

Návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16, ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu neobsahuje tieto údaje:

 • Prehľad o poskytnutých zárukách – obec neposkytla záruky.
 • Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti - obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
 • Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením         č. 12/2015/7 ako   vyrovnaný rozpočet. Rozpočet obce má byť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcie obce. Viacročný rozpočet slúži ako strednodobý ekonomicky nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov obce na tri rozpočtové roky.

Schválený rozpočet na rok 2016 bol upravovaný v priebehu rozpočtového roka 2016 vo viacerých položkách. Bolo to formou schválenia rozpočtových opatrení, ktorých bolo 15 (viď uznesenia OZ).

  Aj po vykonaní všetkých zmien rozpočtu na rok 2016 ostal rozpočet ako prebytkový.

 

Hospodárenie obce za rozpočtové obdobie roka 2016 dokumentuje nasledovný prehľad:

Bežné príjmy obce : 1 551 142,96 €

Bežné príjmy RO : 22 280,63 €

Bežné príjmy spolu : 1 573 423,59 €

Bežné výdaje obce : 382 233,01 €

Bežné výdaje RO : 818 389,35 €

Bežné výdaje spolu : 1 200 622,36 €

Výsledok hospodárenia bežný rozpočet : prebytok + 372 801,23 €

 

Kapitálové príjmy obce : 26 649,00 €

Kapitálové príjmy RO : 0,00 €

Kapitálové príjmy spolu : 26 649,00 €

Kapitálové výdaje obce : 107 237,36 €

Kapitálové výdaje RO : 4 980,00 €

Kapitálové výdaje spolu : 112 217,36 €

Výsledok hospodárenia kapitálový rozpočet : schodok -85 568,36€

 

Výsledok hospodárenia bežný a kapitálový rozpočet : prebytok + 287 232,87€

 

Z uvedenej sumy je potrebné podľa § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a ďalších príslušných paragrafov vylúčiť sumu

Výsledok hospodárenia bežný a kapitálový rozpočet bez vyššie uvedenej sumy :prebytok + 278 993,92€.

 

Príjmy z finančných operácií : 91 700,00 €

Výdaje z finančných operácií : 57 064,93 €

Výsledok hospodárenia z finančných operácií : prebytok +34 635,07€

 

PRÍJMY SPOLU : 1 691 772,59 €

VÝDAJE SPOLU : 1 369 904,65 €

PREBYTOK : 321 867,94 €

VYLÚČENÉ Z PREBYTKU : 8 238,95 €

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK2016 : PREBYTOK + 313 628,99 €

 

2. Hodnotenie programového rozpočtu

Obec mala na rok 2016 schválený programový rozpočet v členení na 17 programov. Jeho čerpanie je uvedené v samostatnej prílohe – Hodnotiaca správa. K Návrhu záverečného účtu bola doloženáMonitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2016 a Hodnotiaca správa k 31.12.2016

3. Hospodárenie fondov

Rezervný fond obec vedie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na osobitnom bankovom podúčte obce číslo 221081 a tvorí sa zo zostatku na účte za predchádzajúce obdobia a z prebytku hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok vo výške minimálne 10 % z prebytku rozpočtu. Bol vytvorený rezervný fond - § 15 odstav. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  O tvorbe a použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje OZ.

Zostatokna účte rezervného fondu k 31.12.2015 bol 294 838,58 €.

V priebehu roka 2016 bol vytvorený prebytok v sume 138 532,44 €.

Použitie rezervného fondu /chodníky, kanal. – uznes. č.16/2017 a č.17/2017/ v sume 86 106,53€

Celkové k 31.12. 2016 bol stav 347 264,49 €.

Sociálny fond bol tvorený zostatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 0 €.  Prídelom vo výške 1% z  objemu  hrubých miezd za rok 2016 v celkovej výške 1 060,85 €. Obec nevedie prostriedky na samostatnom bankovom účte. Obec nemá prijatý vnútorný predpis, ktorý upravuje čerpanie prostriedkov sociálneho fondu, postupuje podľa príslušného zákona. V roku 2016 boli prostriedky čerpané na príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 938,40 €.

K 31.12.2016 je stav na účte sociálneho fondu 122,45 €.

Fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

K 1.1. 2016 bol v sume 5 736,00 €.

Prírastok v priebehu roka 2016 /0,5 % nájomného z nákladov v 8 BJ/ v sume 1 912,00 €.

Použitie v roku 2016 – 1 251,08 €.

Zostatok k 31.12. 2016 – 6 396,97 €.

 

4. Usporiadanie finančných vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, iným obciam a ostatným právnickým osobám

Obec Spišské Bystré k 31.12.2016 mala všetky príspevky zo štátneho rozpočtu vyčerpané a zúčtované okrem  dotácie vo výške 181,98 € - cestovné náklady na dopravu žiakov.

Obec v priebehu roka 2016 poskytla z rozpočtu obce 9 zložkám, ktoré sa venujú spoločenským, kultúrnym, športovým aktivitám a pôsobia v obci. Organizácie spĺňali podmienky zákona č. 583/2004 a VZN č. 1/2015. Do konca roka 2016 všetci, ktorým boli dotácie dané, boli aj zúčtované.

 

5. Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva k 31.12.2016 sú uvedené v prehľadných tabuľkách Záverečného účtu obce a údaje v nich uvedené sú v súlade so Súvahou k 31.12.2016.

a) Pohľadávky obce   :

Pohľadávky obce k 31.12.2016 sú vo výške 11 336,2  € z titulu:

- komunálny odpad, daň z nehnuteľností, nájom konvy, daň za psa

 

b) Záväzky obce

Záväzky obce k 31.12.2016 voči dodávateľom po lehote splatnosti neevidujeme. .

Záväzky celkom k 31.12.2016 sú v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi vo výške  483 706,02 € z titulu:

 • Úvery /bankové/  203 270,23 €
 • Ostatné 68 571,23 €
 • ŠFRB – 211 864,56 €

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celková výška záväzkov obce k 31.12.2016 z titulu posúdenia dlhu je v súlade s ustanovením § 17, ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Pre posúdenie celkovej sumy dlhu v zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa nezapočítava dlh z titulu poskytnutia úveru zo ŠFRB, ktorý k 31.12.2016 bol vo výške

211 864,56 €.

Do dlhu k 31.12.2015 sa započítava dlh z návratných zdrojov financovania vo výške 203 270,23 €.

 

Rozhodujúce ukazovatele pre posúdenie dlhu obce : bežné príjmy obce predchádzajúceho rozpočtového obdobia t. z. za rok 2015, ktoré má obec vykázané vo výške 1 599 784,89 €.

Z uvedených bežných príjmov odporúčam odpočítať príjmy zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy vo výške 751 137,89 € /za rok 2015/, pričom sú tieto prostriedky účelovo určené a nemôže sa z nich splácať dlh obce.

Pre posúdenie dlhu obce sa teda vychádza zo sumy 848 647 € :

 • limit pre celkový dlh obce – 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 –509 188,20 €
 • limit pre ročné splátky, vrátane úrokov – 25% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 – 212 161,75 €
 • limit pri prekročení ktorého je potrebné orgánmi obce prijať opatrenia a splniť oznamovaciu povinnosť voči MF SR – 50% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 – 424 323,50 €
 • limit pri prekročení ktorého je potrebné orgánmi obce prijať opatrenia na zníženie dlhu a splniť oznamovaciu povinnosť voči MF SR – 58% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia roka 2015 – 492 215,26 €.

 

C. ZÁVER

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 odst.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s výnimkou tých náležitosti, ktoré sa týkajú:

 • prehľad o poskytnutých zárukách – obec neposkytla záruky,
 • nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť,
 • obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

Návrh záverečného účtu bol zverejnený pred jeho prerokovaním a schvaľovaním v Obecnom zastupiteľstve na úradnej tabuli v obci a to v čase od 14.06.2017 a bude do 30.06.2017, čím bude splnená povinnosť obce vyplývajúcu s §9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Počas jeho zverejnenia do doby spracovania tohto stanoviska nebol zaevidovaný podnet , alebo pripomienka občanov k Návrhu záverečného účtu.

Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce v čase spracovania tohto stanoviska bola v zmysle §9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Obec má uzatvorenú zmluvu na vykonanie auditu za rok 2016. Výrok audítora a správa audítora pre poslancov budú po spracovaní predložené na rokovanie OZ.

V zmysle §16, ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s poukázaním na obsah tohto stanoviska v jednotlivých častiach a prístup orgánov obce pri riešení vzniknutých situácii v súlade s príslušnými právnymi predpismi priebežne v priebehu rozpočtového obdobia

 

odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Bystrom

schváliť


Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2016

 

                                                                                                bez výhrad

 

V Spišskom Bystrom dňa 13.6.2017                                                                                Ing. Šimonovič Ján, v.r.

                                                                                                                                             hlavný kontrolór

Vyvesené: 14. 6. 2017

Dátum zvesenia: 30. 6. 2017

Späť