Aktuálna teplota

18.3.2018 18:34

Aktuálna teplota:

-9.3 °C

Vlhkosť:

78.4 %

Rosný bod:

-12.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 18. 3. 2018
-9 °C -12 °C
sneženie, mierny severovýchodný vietor
vietorSV, 4.92m/s
tlak914.81hPa
vlhkosť84%
sneženie7.52mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Návrh - VZN č. .../2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré

NÁVRH

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017

o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré

 

 

 

Obec Spišské Bystré podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

vydáva

 

všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré.

 

 

Článok 1

Predmet úpravy

 

1.1 Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia finančného príspevku     na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré1), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu           a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 2).

 

 

Článok 2

Príjemca finančného príspevku

 

2.1 Príjemcom príspevku podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je materská škola, školský klub a školská jedáleň - školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.

 

 

Článok 3

Výška a účel finančného príspevku

 

3.1 Výška príspevku na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení je vypočítaná podľa stavu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

 

 

3.2 Príjemca príspevku podľa čl. 2.2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu:

  • na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii: 610 – mzdy, platy. 620 – poistné a príspevok do poisťovní
  • na prevádzku predstavujú časť príspevku určeného na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR           v rozpočtovej klasifikácii v kategórii: 630 –  637 tovary a služby (materiál, energie, vodné - stočné, revízie a kontroly zariadení, poplatky za vývoz smetí a iné poplatky)

 

a pri jej použití  musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

 

 

 

Článok 4

Termín  a spôsob poskytovania finančného príspevku

 

4.1 Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 príspevok mesačne (vo výške jednej dvanástiny z príspevku na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

4.2  V prípade, že príjemca príspevku nevyčerpá pridelený príspevok v plnej výške, je povinný nevyčerpanú časť príspevku vrátiť na účet obce najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

5.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením  na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 22.11.2017 a zvesený dňa  ...................... Lehota na pripomienkovanie tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia  je 10 dní odo dňa jeho vyvesenia.

 

5.2  Na Všeobecne záväznom nariadení č. .../2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa   .............. uznesením č.   ...................

 

5.3  Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa  .................. a zvesené dňa   ..........  .

 

5.4  Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré nadobúda účinnosť 01.01.2018.

 

5.5 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení            so sídlom na území obce Spišské Bystré.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Marián Luha

                                                                                                       starosta obce

                                      

                                                                                                         

  1)   § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

   2)  § 15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení    niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Príloha č. 1 k VZN č. .../2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré

 

 

 

Počet detí v materskej škole k 15.09.2017 – 76

Počet detí v základnej škole k 15.09.2017 – 306

 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Dotácia spolu

Materská  škola

1 729,053 €

  131 408,- €  

 

Školský klub

     132,555 €

    40 562,- €     

 

Zariadenie školského stravovania – Školská jedáleň

     203,206 €

    62 181,- €  

Spolu

 

             234 151,-  €

 

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Späť