Aktuálna teplota

18.3.2018 18:34

Aktuálna teplota:

-9.3 °C

Vlhkosť:

78.4 %

Rosný bod:

-12.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 18. 3. 2018
-9 °C -12 °C
sneženie, mierny severovýchodný vietor
vietorSV, 4.92m/s
tlak914.81hPa
vlhkosť84%
sneženie7.52mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

Späť

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

 

Obec Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch         za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby oprávnené                    na podnikanie, v katastrálnom území obce Spišské Bystré. Nariadenie upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa povinnosť oznamovania údajov nevzťahuje, vyčleňuje malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za ktoré sa poplatok nevyrubuje     a určuje výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

 

Článok 2 

Náležitosti oznámenia

2.1 Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný v oznámení údajov uviesť všetky údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Ak má jeden prevádzkovateľ viac prevádzok, oznámi údaje za každú prevádzku samostatne.

2.2 Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný v oznámení uviesť najmä:

a) označenie prevádzkovateľa, t. j. obchodné meno, sídlo, IČO

b) označenie  prevádzky - názov a sídlo

c) charakteristiku zdroja znečisťovania:

 • pri stacionárnom spaľovacom zariadení - druh zariadenia (kotla), výkon kotla, druh paliva, množstvo spotreby paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú
 • pri skládke palív, surovín, produktov a odpadov - druh skládky, druh a množstvo    skladovacieho materiálu za uplynulý rok, rozlohu manipulačnej plochy
 •  pri technologických celkoch - druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu základných surovín, náterových hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb (kapacita výroby)
 • pri poľnohospodárskej výrobe – druh výroby, počty chovných zvierat

d) meno, telefón, e-mail pracovníka, ktorý oznámenie vyhotovil a zodpovedného pracovníka.

 

Článok 3

Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa povinnosť oznamovania údajov nevzťahuje

3.1 Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia,

a) ktorým je Obec Spišské Bystré,

b) ktorý je zriadený alebo založený Obcou Spišské Bystré.

 

Článok 4

Vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nevyrubuje

4.1 Poplatok sa nevyrubuje za malý zdroj znečisťovania ovzdušia,

a) ktorý je umiestnený v bytoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na výkon podnikateľskej činnosti,

b) ktorého prevádzkovateľom je Obec Spišské Bystré,

c) ktorého prevádzkovateľ je zriadený alebo založený Obcou Spišské Bystré.

 

Článok 5

Spôsob určenia výšky poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

5.1 Výška ročného poplatku na kalendárny rok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku sa určuje zo spotreby palív a surovín uvedených v bode 6.1 a pre ostatné zdroje znečisťovania ovzdušia podľa bodu 6.2.

 

Článok 6

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

6.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív  s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW a stacionárne piestové spaľovacie motory s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW:

      Spotreba za rok                                                                     poplatok

Zemný plyn (m3/rok)

 • do 5000 vrátane                                                      25,-- eur
 • nad 5 000                                                                50,-- eur

 

Tuhé palivá (koks, uhlie, drevo)  (t/rok)

 • do 5   vrátane                                                           20,-- eur
 • nad 5   do 15 vrátane                                              40,-- eur
 • nad 15                                                                     60,-- eur

 

Ľahké vykurovacie oleje, nafta  (t/rok)                                                                       

 • do 1 vrátane                                                            30,-- eur
 • nad 1                                                                       60,-- eur

 

6.2  Ostatné technologické celky; plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia; skládky palív, surovín, produktov a odpadov; stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja:

Chov hospodárskych zvierat

 • do  50 ks  (vrátane)                                                30,-- eur
 • nad 50 ks                                                                60,-- eur

Zariadenia na údenie mäsa a rýb                                        30,-- eur       

Výroba mäsových výrobkov                                              30,-- eur       

Kompostáreň (spracovanie biologického odpadu)            30,-- eur       

Hutnícka druhovýroba                                                       30,-- eur       

Skládky palív, surovín, produktov a odpadov

 • do   200 (vrátane) m2 plochy                                   40,-- eur
 • nad 200 do 500 (vrátane) m2 plochy                       60,-- eur
 • nad  500 m2 plochy                                               120,-- eur

Priemyselné spracovanie dreva   

 •  do 200 (vrátane) m3 dreva /rok                              40,-- eur
 • nad 200 do 500 (vrátane) m3 dreva /rok                 60,-- eur
 • nad 500 m3 dreva /rok                                          120,-- eur 

Priemyselné spracovanie plastov                                       60,-- eur 

Lakovne, opravy náterov, prestriekavanie automobilov    60,-- eur

Čerpacia stanica PHM                                                        60,-- eur

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Spišské Bystré dňa 22.11.2017.

Lehota na pripomienkovanie tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia  je 10 dní odo dňa jeho vyvesenia.

7.2 Na  všeobecne záväznom nariadení č. .../2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa  .................. uznesením č. ........................

7.3 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  a webovom sídle obce Spišské Bystré dňa  ...................... a  zvesené dňa  .................

7.4 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

7.5 Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

 

 

                                                                                            Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                               starosta obce

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Späť