Aktuálna teplota

22.11.2017 05:00

Aktuálna teplota:

0.4 °C

Vlhkosť:

94.9 %

Rosný bod:

-0.2 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, streda 22. 11. 2017
4 °C -5 °C
jasná obloha, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.36m/s
tlak922.88hPa
vlhkosť97%
zrážky0.56mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

Stránka

Archív

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré

vyhlásenie voľby

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré

 

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom na svojom zasadnutí dňa 08.09.2017 Uznesením č. 25/2017/10:

 

I. Určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré  na 4 hod./týždenne.

 

II. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 8. decembra 2017  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom.

 

III. Ustanovuje

a) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Spišské Bystré v zmysle § 18a)    ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 • Samostatnému aktu konania voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Spišskom Bystrom. Každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút. Poslancom budú pred konaním voľby predložené všetky informácie (prihláška, všetky náležitosti prihlášky)  jednotlivých kandidátov.
 • Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom.
 • Starosta obce – predseda volebnej komisie dá hlasovať o jednotlivých kandidátoch samostatne v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky, poslanci o jednotlivých kandidátoch hlasujú, kto je za daného kandidáta. Každý poslanec hlasuje len                za jedného z kandidátov. V prípade duplicity je duplicitný hlas neplatný. 
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov  obecného zastupiteľstva
 • Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov, v prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
 • V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
 • V prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa voľba uskutoční žrebom z kandidátov, ktorí v druhom kole získali rovnaký najväčší počet hlasov.

 

b) Náležitosti prihlášky:

 • Osobné údaje uchádzača - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a e-mailový kontakt
 • Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu, obci v mieste trvalého bydliska a obci Spišské Bystré

 

IV. Určuje

 • Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Ďalšie požiadavky: - prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy alebo v oblasti ekonomiky alebo v oblasti práva

                                  - znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

                                              - užívateľské ovládanie počítača

                                  - občianska a morálna bezúhonnosť

 • Iné predpoklady: prax z kontrolnej činnosti vítaná
 • Termín ukončenia podávania prihlášok: 15. november 2017 do 16.00 hod. (prihlášky musia byť fyzicky doručené, týka sa to aj pri doručovaní poštou)
 • Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručia uchádzači poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad, Michalská 394/4, 059 18  Spišské Bystré, s označením obálky „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“
 • Deň nástupu do zamestnania:  28. december 2017
 • Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra. 

9. 11. 2017 Zobraziť menej

Víťaz súťaže na logo obce

víťaz súťaže

13. 10. 2017 Zobraziť viac
Archív

Stránka